การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็น
ที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆด้านขององค์กร รวมถึงสร้างให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ตลอดจนเกิดความตระหนักถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
ซึ่งแนวคิดความสำคัญเพื่อความสมบูรณ์ขององค์กร มีดังนี้


1.มีคุณค่าต้องพัฒนาให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
2.มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และเจตคติ
3.เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่สรรหา คัดเลือก นำมาสู่การพัฒนาในระบบขององค์กร
4.วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรและบุคลากร
5.จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะๆ เพื่อช่วยแก้ไขบุคลากรบางกลุ่ม
ให้พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็สนับสนุน ให้ผู้มีขีดความสามารถสูงได้ก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งใหม่
ที่ต้องใช้ความสามารถสูงขึ้น
6.องค์กรจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็นปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้เป็นรายบุคคล
7.ประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
8.ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง
9.ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า หน่วยงานต่างๆ ในการตอบคำถาม
หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
10.กระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
11.ช่วยทำให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ

#Human #Resource #Development #HRD