กำหนด KPI อย่างไรให้มีคุณภาพ


การกำหนดการสร้างตัวชี้วัด (KPI) ที่มีเป้าหมายคุณภาพมีลักษณะ มีดังนี้

1.ต้องสามารถวัดได้ (Measurable)
2.ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรได้
3.ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององค์กรได้
4.สื่อสารให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร
5.กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
6.ทบทวน (แก้ไข ปรับปรุง) เป็นระยะ ๆอย่างมีระบบ (PDCA)
7.สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาขององค์กร

ลักษณะ KPI ที่ดี

 1. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร
 2. ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรและหน่วยงานเท่านั้นหากเกิดผิดพลาดจะก่อให้เกิด
  ปัญหาร้ายแรงในองค์กร
 3. เป็น KPI ด้านการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน
 4. เป็น KPI ด้านหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนางาน
 5. เป็น KPI ด้านระบบที่เกี่ยวกับการติดตาม ผลักดัน ตรวจสอบ
 6. เป็น KPI ด้านเกณฑ์เวลาทั้งระยะสั้น ระยะยาว หรือระยะเวลาที่ใช้
 7. เป็น KPI ด้านคุณภาพการดำเนินการทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 8. เป็น KPI ด้านมุมมอง ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ
 9. เป็น KPI ด้านคุณลักษณะทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ

ข้อแนะนำในการกำหนด KPI

 1. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
 2. มีจำนวนไม่มากเกินไป
 3. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
 4. มีความเป็นไปได้ในการได้มาและมีความคุ้มค่า
 5. สามารถถ่ายทอดจุดมุ่งหมายขององค์กรไปยังหน่วยงานย่อยและระดับ
  บุคคลได้ในที่สุด
 6. มีความว่องไวในการตอบสนอง ติดตาม และแสดงผล
 7. สามารถนำไปเปรียบเทียบและประเมินได้
 8. สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากไม่เหมาะสม

#KPI #Performance #Management #System #SEEKPI

#HR #Manager #indicator #HRD #HRM #PMS #CEO