ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล


ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 4 ประการ
สรรหา – การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติและปริมาณเพียงพอที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการวางแผนกำลังคน สรรหา คัดเลือกเข้าสู่หน่วยงาน จนกระทั่งการทดลองปฏิบัติงาน

พัฒนา – กระบวนการส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ให้ได้เพิ่มความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ อุปนิสัย เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยการให้การศึกษา ฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เพิ้มทักษะให้แก่บุคลากร

รักษาไว้ – กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้แก่ การจูงใจ การให้ค่าตอบแทน การมอบหมายงาน การจัดสภาพการทำงาน การอบรม การหมุนเวียนตำแหน่ง การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ความก้าวหน้า วินัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข่าวสาร

พ้นจากงาน – การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ พ้นจากงาน และหมดสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนของหน่วยงานตลอดไป

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลคล้ายคลึงกัน คือความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กร ดังนั้นการได้มาซึ่งบุคลากรที่ดี การบำรุงรักษาให้บุคลากรนั้นอยู่กับหน่วยงานนานๆ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องคำนึงถึงเพื่อความเจริญก้าวหน้าสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

#การบริหารงานบุคคล #HR