ความแตกต่างของการประเมินผลระหว่างรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่


การประเมินผลแบบเก่าและแบบใหม่มีความแตกต่างกันในการใช้วิธีและแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานของบุคคล หรือองค์กร

การประเมินผลแบบเก่า:

การกำหนดเป้าหมาย: การประเมินแบบเก่ามักจะเน้นการกำหนดเป้าหมายให้แก่บุคคลหรือทีมงาน โดยใช้วิธีที่มีรายละเอียดและจำนวนที่เฉพาะเจาะจง เช่น เป้าหมายยอดขายที่ต้องการให้บุคคลคนนั้นบรรลุในระยะเวลาที่กำหนด

การวัดผล: การประเมินแบบเก่ามักใช้วิธีการวัดผลด้วยตัวเลขหรือคะแนน โดยใช้เกณฑ์ที่เป็นรายละเอียด เช่น ประสิทธิภาพในการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า

การให้ติดตามและตีความผล: การประเมินแบบเก่ามักจะมีการให้ติดตามผลการประเมินและตีความผลโดยใช้การประชุมหรือการสนทนากับบุคคลที่ถูกประเมิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินผลแบบใหม่:

การกำหนดเป้าหมาย: การประเมินแบบใหม่มักเน้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้วิธีการที่กระชับและเน้นความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อองค์กรในทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การวัดผล: การประเมินแบบใหม่มักใช้วิธีการวัดผลที่เน้นการประเมินคุณภาพและผลลัพธ์ที่สำคัญ ไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงตามตัวเลข แต่อาจใช้เทคนิคการวัดที่เชิงคุณภาพ เช่น การประเมินการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน เป็นต้น

การให้ติดตามและตีความผล: การประเมินแบบใหม่มักใช้การให้ติดตามผลแบบเป็นระบบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังเน้นการให้คำแนะนำและการส่งเสริมพัฒนาต่อไป

การประเมินผลแบบใหม่มักเน้นความยืดหยุ่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาวะการทำงานและสภาพแวดล้อมธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบประเมินผลใหม่มีแนวทางที่สอดคล้องกับการจัดการองค์กรที่เน้นการเร่งความเร็ว การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดและลูกค้า

#KPI#competency#attendance#360degree#HR#CEO#Manager#Sale#Dashboard#ระบบบริหารผลงาน#ตัวชี้วัด

#DigitalHR,#TraditionalHR,#PMS,#วัดผล,#ประเมินผล,#Performance,#Management,#System#360องศา🎯🔎