ตัวอย่าง KPI ฝ่ายขายตัวอย่าง KPI ฝ่ายขาย

ตัวชี้วัดเกณฑ์วัดสูตร
จำนวนคำร้องเรียนของลูกค้าน้อยกว่า 3% ของคำสั่งซื้อทั้งหมด(จำนวนคำร้องเรียนของลูกค้า/จำนวนใบสั่งซื้อทั้งหมด)*100
ขยายฐานลูกค้าใหม่มากกว่า 20% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด(จำนวนลูกค้าใหม่/จำนวนลูกค้าทั้งหมด)*100
การรักษาลูกค้าเก่ามากกว่า 80% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด(จำนวนลูกค้าเดิมที่มีการซื้อในปีนี้/จำนวนลูกค้าทั้งหมด)*100
อัตราส่วนใบเสนอราคาที่ขายได้มากกว่า 80% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด(จำนวนใบเสนอราคาที่ขายได้/จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมด)*100
การเติบโตของยอดขายรวมเทียบกับปีที่ผ่านมามากกว่า 20%(ยอดขายปีนี้ - ยอดขายปีที่ผ่านมา)/ยอดขายปีที่ผ่านมา*100
ยอดขายเทียบเป้ามากกว่า 95%(ยอดขาย/เป้าขาย)*100
จำนวนลูกค้าเกรด Aเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน(จำนวนลูกค้าเกรด A ปีนี้ - จำนวนลูกค้าเกรด A ปีที่ผ่านมา)/จำนวนลูกค้าเกรด A ปีที่ผ่านมา*100

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก