ตัวอย่าง KPI คลังสินค้าตัวอย่าง KPI ฝ่ายคลังสินค้า

ตัวชี้วัดเกณฑ์วัดสูตร
ความถูกต้องของบัญชีสินค้าคงคลัง (Physical Count)ถูกต้อง 100%(จำนวนสินค้าในบัญชีสินค้าคงคลัง/จำนวนสินค้าที่มีอยู่จริง)*100
% ความสูญเสียของสินค้าในคลังสูญเสีย 0%(จำนวนสินค้าที่สูญเสียจากการจัดเก็บ/จำนวนสินค้าที่จัดเก็บในคลังทั้งหมด)*100
การเก็บรักษาวัตถุดิบหลักให้มีปริมาณเหมาะสมตาม Min-Max ที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 95% ของรายการวัตถุดิบหลักทั้งหมด(จำนวนรายการวัตถุดิบหลักที่มีปริมาณอยู่ในช่วง Min-Max/จำนวนรายการวัตถุดิบหลักทั้งหมด)*100
จำนวนรายการวัตถุดิบที่มียอดตรงกับ Stock Cardไม่น้อยกว่า 98% ของรายการวัตถุดิบทั้งหมด(จำนวนรายการวัตถุดิบที่มียอดตรงกับ Stock Card/จำนวนรายการวัตถุดิบทั้งหมด)*100
จำนวนครั้งที่จ่ายวัตถุดิบไม่ทันไม่น้อยกว่า 3% ของจำนวนครั้งที่จ่ายทั้งหมด(จำนวนครั้งที่จ่ายวัตถุดิบไม่ทัน/จำนวนครั้งที่จ่ายวัตถุดิบทั้งหมด)*100
จำนวนสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) ลดลงลดลง 10% เทียบกับปีก่อนหน้า(มูลค่าสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวปีนี้/(มูลค่าสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวปีที่ผ่านมา)*100
จำนวนครั้งที่จ่ายวัตถุดิบผิดน้อยกว่า 3% ของจำนวนครั้งที่จ่ายทั้งหมด(จำนวนครั้งที่จ่ายวัตถุดิบผิด/จำนวนครั้งที่จ่ายวัตถุดิบทั้งหมด)*100

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก