ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี

ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี

  ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี สอบถามข้อมูลระบบวัดและประเมินผลพร้อมที่ปรึกษาได้ที่ >> Contact us

  ตัวชี้วัดเกณฑ์วัดสูตร
  ความถูกต้องของบิลมากกว่า 98% ของจำนวนบิลทั้งหมด(จำนวนบิลที่พิมพ์ผิด/จำนวนบิลทั้งหมด)*100
  จำนวนของการส่งบิลไม่ทันเวลาน้อยกว่า 3% ของจำนวนบิลทั้งหมด(จำนวนบิลที่ส่งไม่ทันเวลา/จำนวนบิลทั้งหมด)*100
  ภาระหนี้ค้างชำระไม่เกิน 20% ของยอดขาย(ยอดหนี้ทั้งหมด/ยอดขายทั้งหมด)*100
  อัตราส่วนหนี้เสียไม่เกิน 5% ของยอดขาย(ยอดหนี้เสียทั้งหมด/ยอดขายทั้งหมด)*100
  จำนวนรายการบัญชีที่มีการแก้ไขหลังปิดบัญชีไม่เกิน 3% ของรายการบัญชีทั้งหมด(รายการบัญชีที่แก้ไข/รายการบัญชีทั้งหมด)*100
  การใช้งบประมาณเกินที่กำหนดไม่เกิน 3% ของงบประมาณทั้งหมด(ยอดงบประมาณที่ใช้เกิน/ยอดงบประมาณทั้งหมด)*100
  ปิดงบตรงทันเวลาตรงตามวันปิดบัญชีจำนวนวันที่ปิดงบเสร็จสิ้น นับจากวันทำการของเดือนถัดไป

  The short URL of the present article is: https://www.seekpi.net/xt6LR