ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี


ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี

ตัวชี้วัดเกณฑ์วัดสูตร
ความถูกต้องของบิลมากกว่า 98% ของจำนวนบิลทั้งหมด(จำนวนบิลที่พิมพ์ผิด/จำนวนบิลทั้งหมด)*100
จำนวนของการส่งบิลไม่ทันเวลาน้อยกว่า 3% ของจำนวนบิลทั้งหมด(จำนวนบิลที่ส่งไม่ทันเวลา/จำนวนบิลทั้งหมด)*100
ภาระหนี้ค้างชำระไม่เกิน 20% ของยอดขาย(ยอดหนี้ทั้งหมด/ยอดขายทั้งหมด)*100
อัตราส่วนหนี้เสียไม่เกิน 5% ของยอดขาย(ยอดหนี้เสียทั้งหมด/ยอดขายทั้งหมด)*100
จำนวนรายการบัญชีที่มีการแก้ไขหลังปิดบัญชีไม่เกิน 3% ของรายการบัญชีทั้งหมด(รายการบัญชีที่แก้ไข/รายการบัญชีทั้งหมด)*100
การใช้งบประมาณเกินที่กำหนดไม่เกิน 3% ของงบประมาณทั้งหมด(ยอดงบประมาณที่ใช้เกิน/ยอดงบประมาณทั้งหมด)*100
ปิดงบตรงทันเวลาตรงตามวันปิดบัญชีจำนวนวันที่ปิดงบเสร็จสิ้น นับจากวันทำการของเดือนถัดไป

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก