ตัวอย่าง KPI ฝ่ายผลิตตัวอย่าง KPI ฝ่ายผลิต

ตัวชี้วัดเกณฑ์วัดสูตร
ปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิตลดลง 5% ของปีที่ผ่านมา100-((%ของเสียปีปัจจุบัน/%ของเสียปีที่ผ่านมา)*100)
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5% ของปีที่ผ่านมา100-((ผลผลิตปีปัจจุบัน/ผลผลิตปีที่ผ่านมา)*100)
Pass Percentage85% ขึ้นไป(Pass/Input)*100
% Yield90% เมื่อเทียบกับ Input ที่ใช้(ปริมาณ Finish Goods แต่ละเดือน/ปริมาณ Input แต่ละเดือน)*100
ต้นทุนการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยลดลง 3% เมื่อเทียบกับ ค่าเฉลี่ย(Unit Cost/ ค่าเฉลี่ย Unit Cost)*100
WIP เทียบกับ Inputลดลง 10% เทียบกับ Input ที่ใช้(จำนวน WIP ของแต่ละเดือน/จำนวน Input ของแต่ละเดือน)*100
จำนวน Defect ที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายน้อยกว่า 3% ของยอดการผลิดทั้งหมด(จำนวน Defect ที่จุดตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย/จำนวน ที่ผลิตทั้งหมด)*100
Rework งานเสียน้อยกว่า 3% ของยอดการผลิดทั้งหมด(จำนวนงานที่ Rework/จำนวน ที่ผลิตทั้งหมด)*100
อัตราการใช้วัตถุดิบในประเทศมากกว่า 80% ของวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมด(มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในประเทศ/มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมด)*100
การส่งมอบให้กระบวนการถัดไปตรงเวลาและครบจำนวนมากกว่า 95% ของ Lot การผลิตทั้งหมด(จำนวน Lot ที่ส่งมอบตรงเวลาและครบจำนวน/จำนวน Lot ที่ผลิตทั้งหมด)*100
ชิ้นงานที่ประกอบผิด Specน้อยกว่า 3% ของชิ้นงานที่ประกอบทั้งหมด(จำนวนชิ้นงานที่ประกอบผิด Spec/จำนวนชิ้นงานที่ผลิตทั้งหมด)*100
จำนวนครั้งที่ผลิตไม่ทันตามแผนน้อยกว่า 5% ของจำนวนครั้งที่ผลิตทั้งหมด(จำนวนครั้งที่ผลิตไม่ทันตามแผน/จำนวนครั้งที่ผลิตทั้งหมด)*100
ระยะเวลาในการตั้งเครื่องไม่เกิน 30 นาทีมากกว่า 95% ของจำนวนครั้งที่ตั้งเครื่องทั้งหมด(จำนวนครั้งที่ใช้เวลาในการตั้งเครื่องไม่เกิน 30 นาที/จำนวนที่ครั้งเครื่องทั้งหมด)*100
ต้นทุนการผลิตลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา(ต้นทุนการผลิตปีนี้/ต้นทุนการผลิตปีที่ผ่านมา)*100

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก