ตัวอย่าง KPI – 3 องค์ประกอบหลักในการกำหนด KPI


ตัวอย่าง KPI – 3 องค์ประกอบหลักในการกำหนด KPI  | ในการทำ KPI สิ่งที่จะต้องถูกกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้การวัดและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งหมด 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

3 องค์ประกอบหลักในการกำหนด KPI

  1. หน่วยวัด
    คือ หน่วยของสิ่งที่ต้องการจะวัดที่สามารถระบุเป็นจำนวนได้ เช่น เปอร์เซ็นต์ ชิ้นต่อกล่อง บาทต่อกิโลกรัม ครั้งต่อเดือน มีหรือไม่มี ฯลฯ
  2. สิ่งที่ต้องการวัด
    คือ การระบุสิ่งที่ต้องการจะนำมาวัดผล เช่น ยอดขาย, จำนวนของเสีย
  3. คุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด
    คือ การกำหนดคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการจะวัดเพื่อเป็นการระบุให้เฉพาะเจาะจงไม่ให้สิ่งที่ต้องการจะวัดมีขอบเขตที่กว้างเกินไป เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยหากระบุแค่ความพึงพอใจของลูกค้า ก็จะทำให้สิ่งที่ต้องการจะวัดกว้างเกินไป หากนับรวมลูกค้าทั้งหมด แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าสินค่าประเภทใดที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ และจะต้องปรับปรุงตรงไหนอย่างไร

ตัวอย่าง KPI