การปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ


ในยุคสมัยนี้จะละทิ้งเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้เลย เพราะเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวเนื่องรอบด้านประกอบธุรกิจปฎิเสธไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต ฯลฯ

และในองค์กรการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อช่วยการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรียกได้ว่าแทบจะทุกแผนก/ฝ่าย ที่จะต้องมีตัวช่วยของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 องค์กรส่วนใหญ่มีการ Work From Home สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการประชุมซึ่งการประชุมอยู่บ้าน ต้องมีการพึ่งพา Platform ออนไลน์ต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องใดๆ

หาก Work From Home ก็ต้องพึ่งเทคโนโลยี Platform ต่างๆ และในมุมกลับกัน หากทำงานในรูปแบบของการทำงานในออฟฟิศปกติ ตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรก็ยังขาดเทคโนโลยีไม่ได้อีกเช่นกัน
พนักงานต้องมีการปรับตัว เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร เข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้บางระบบพนักงานบางท่านเกิดการต่อต้าน ไม่รับสิ่งที่องค์กรนำระบบมาใช้งาน สิ่งนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่องค์กรต้องรับมือและปรับแก้ไข

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อการทำงานและบริหารจัดการองค์กรให้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1.การเก็บข้อมูล
2.การแสดงข้อมูล
3.การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ
4.การบริหารจัดการ
5.การพัฒนาบุคลากร

สิ่งเหล่านี้หากมีเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ช่วยลดต้นทุน ช่วยพัฒนา เสริมสร้างกลลุทธ์ ช่วยทำให้โครงสร้างองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้ และอื่นๆ อีกมากมาย เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการประกอบธุรกิจในยุคสมัยนี้ส่งเสริมให้ธุรกิจพัฒนามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย