บรรยากาศการอบรมผู้ใช้งานระบบ SEE KPI

    ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ใช้งาน ระบบ SEE KPI สำหรับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ณ อาคารอีสท์วอเตอร์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ และ ศูนย์ปฎิบัติการระยอง

    The short URL of the present article is: https://www.seekpi.net/u0v8U