ประโยชน์ของการประเมินผล แบ่งได้ 3 มุมมอง ดังนี้


ประโยชน์ต่อพนักงาน

 1. พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กร
 2. พนักงานทราบว่าหน่วยงานต้องการความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง
  จากพนักงาน
 3. พนักงานได้รู้ฐานะของตนเองว่าเหมาะสมกับงานที่ทำอยู่หรือไม่
 4. พนักงานสามารถทราบถึงบุคลิกของผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการ
  ปฏิบัติงานของตนเอง
 5. เป็นหลักประกันความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ใน
  ระดับหนึ่ง
 6. พนักงานมีความรู้ในคุณค่าของตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายการ
  ทำงานของตนเองได้

ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา

 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 2. สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
 3. ใช้เป็นเครื่องมือในการให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. ทำให้ผู้บังคับบัญชารู้ถึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

ประโยชน์ต่อบริษัท

 1. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
 2. เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นหลักประกันให้กับพนักงานทุกคนว่าจะได้รับผลตอบแทน
  จากบริษัทอย่างยุติธรรม

#ประโยชน์การประเมินผล #HR