ประโยชน์ของการประเมินผลต่อผู้ปฏิบัติงาน


การประเมินผล คือ สิ่งที่ตกลงกันไว้ หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งกำหนดโดยตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติงาน (Competency) ในการประเมินจะนำคะแนนประเมินผลมาคำนวณรวมกันจะได้คะแนนผลการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปพิจารณาความดีความชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ ปรับเงินเดือนโบนัส
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรต่อไป

ประโยชน์ของการประเมินผลต่อผู้ปฏิบัติงาน

1.รับทราบเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ และเห็นความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบกับผลสำเร็จขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น
2.ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาในส่วนที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม
3.มีการติดตามผล เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้
4.การประเมินมีความชัดเจนและเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับทราบ ตั้งแต่การเริ่มต้นการประเมิน

#KPI#competency#attendance#360degree#HR#CEO#Manager#Sale#Dashboard#ระบบบริหารผลงาน#ตัวชี้วัด#DigitalHR,#TraditionalHR,#PMS,#วัดผล,#ประเมินผล,#Performance,#Management,#System#360องศา🎯