มุมมองของระบบบริหารผลงาน


ระบบบริหารผลงาน เป็นเครื่องมือบริหารที่มีบทบาทสำคัญ ต้องมีความรับผิดชอบทุกคนในองค์กร และทุกธุรกิจ เพื่อส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว โดยครอบคลุมทั้ง 3 ระดับได้แก่ระดับองค์กร ระดับแผนก/ฝ่าย และระดับรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำสำคัญในการนำกระบวนการของระบบบริหารผลงาน ทุกระดับใช้อย่างต่อเนื่อง และผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกจะเป็นผู้นำแต่ละหน่วยงาน ทั้งหมดคือภาพรวมเครื่องมือการประเมินผลในการดำเนินธุรกิจสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้น จนถึงระยะยาวได้สำเร็จมากยิ่งขึ้น

ในการวัดผลงานระดับองค์กร และระดับแผนก/ฝ่ายนั้นจะต้องมีตัวชี้วัดผลงานที่ประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน KPI ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามสำหรับการวัดผลงานของพนักงาน เนื่องจากในสภาวะของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก และมีปัจจัยส่งผลต่อการดำเนินงานของพนักงานจึงขอเน้นไปที่ KPI หรือเป้าหมายการทำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำยุทธศาสตร์การทำธุรกิจแบบเข้มข้น ที่มุ่งเน้นในเรื่องการบริหาผลงาน มาใช้เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้
องค์กรไปให้ถึงความสำเร็จ แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ Top Down คือผู้บริหารเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ ในขณะที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้นมีหนทางเดียว คือเกิดจากกลไลของ Bottom Up ซึ่งนั่นคือพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องประสบความสำเร็จก่อน หน่วยงานในองค์กรโดยรวมจึงจะสำเร็จได้
ผู้บริหารทุกระดับและ HR จะต้องร่วมกันสร้างกลไลการบริหารที่ทำให้ Bottom Up สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ ซึ่ง KPI เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารและประเมินผลงานของพนักงาน