ระบบบริหารผลงาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน


ระบบบริหารผลงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร เป็นเครื่องมือที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ผลักดันผลงานของพนักงานและองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยภาพรวมของการระบบบริหารผลงาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้


1.การวางแผน-เป็นช่วงที่จะมีการมอบหมายหัวข้อ KPI กำหนดเกณฑ์ และเป้าหมายให้กับพนักงานในองค์กร
ซึ่งผลสำเร็จของงานโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร


2.การติดตาม-ดูผลระหว่างการประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยให้เป้าหมายเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ


3.การพัฒนา-ผลจากการทำงาน ทำให้ทราบได้ว่าจะกำหนดแนวทางพนักงานไปในรูปแบบใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณา
เพื่อเป็นกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับการทำงานและพนักงานที่ปฏิบัติงาน


4.การประเมินผล-ตรวจสอบช่วงสิ้นรอบประเมินผลสำเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัดหรือไม่
การประเมินผลความสำเร็จของงานที่องค์กรกำหนด โดยเปรียบเทียบระหว่างผลงานกับเป้าหมายที่วางไว้


5.การสร้างแรงจูงใจ-พิจารณาค่าตอบแทนแก่พนักงานตามความสามารถของผลงานที่ทำได้ เป็นการให้รางวัล หรือค่าตอบแทนแก่พนักงานที่ได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน จูงใจให้กับพนักงานทุ่มเทในการทำงานเพื่อทำผลงานที่ดีต่อไป