ความสำคัญของระบบการบริหารผลงาน


ความสำคัญของระบบการบริหารผลงาน

ความสำคัญของระบบการบริหารผลงาน เป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่เพียงแต่ประเมินผลงานเท่านั้น ระบบบริหารผลงาน คือระบบวางแผนกลยุทธ์ และระบบประเมินผลงานมารวมกัน
เป็นการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้าทีมงาน และบุคลากรแต่ละคนในการบริหารเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร

การบริหารผลงานในทางปฏิบัติงาน

  • เชื่อมโยงระดับองค์กร ระดับแผนกฝ่าย และระดับรายบุคคลเข้าด้วยกัน
  • ช่วยเพิ่มคุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพแก่ทุกคนในองค์กร
  • กำหนดเป้าหมายท่ชัดเจน
  • การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
  • การนำผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน

แนวคิดและหลักการสำคัญด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลจากการพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้


Armstrong ได้ให้แนวคิดด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานไว้ดังนี้
1) จะต้องเกิดความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ขององค์กร จึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Strategic fit)
2) ให้มองคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) อย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การลงทุน
เพื่อมูลค่าเพิ่ม (Value added) ของคนให้กับองค์กร โดยใช่กระบวนการ
ต่างๆ ของการบริหารจัดการ หรือการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) ระบบการให้รางวัลจะต้องให้ตามความสามารถ ทักษะ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
4) มุ่งให้พนักงานเกิดความผูกพันธ์กับองค์กร (Commitment) และเกิดความไว้วางใจ เพราะผลลัพธ์หรือเป้าหมายของการบริหารผลงาน ปฏิบัติงานในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร คือ เพื่อเกิดผลผลิต (Productivity) กำไร (Profit) และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

ข้อสรุป : ระบบการบริหารผลงาน เป็นกระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อม
และวิธีการในการทำงานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างผลผลิต และการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือวัดผลงานเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนพัฒนา ติดตามผล และประเมินผลในขั้นตอนสุดท้าย