วัตถุประสงค์ของการประเมิน 360 องศา


วัตถุประสงค์ของการประเมิน 360 องศา
เพื่อพัฒนา และตัดสินใจเชิงบุคลากรร่วมกัน เพื่อมุมมองหลายๆด้าน
เช่นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตนเอง

การประเมิน 360 องศา มีดังนี้
1.แบบ 1 องศา คือการประเมินจากผู้บริหาร หรือประเมินตนเอง
2.แบบ 90 องศา คือการประเมินจากด้านข้าง ในระดับเดียวกัน
3.แบบ 180 องศา คือการประเมินจากล่างขึ้นบน ผู้ใต้บังคับบัญชาสู่ผู้บังคับบัญชา
4.แบบ 360 องศา คือ ประเมินตนเอง ผู้บังคัญชา และเพื่อนร่วมงาน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้ระบบประเมิน 360 องศา
1) ระยะแรกเริ่ม องค์การควรใช้การประเมิน 360 องศา สำหรับการพัฒนาก่อน
2) พยายามสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการประเมิน การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ขององค์กร
3) ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการประเมิน 360 องศา ควรเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินที่อาจ
ให้ผู้รับการประเมินมีส่วนในการคัดเลือกผู้ประเมิน การเตรียมการฝึกอบรมล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง การกำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการ
4) การสนับสนุนและความเอาใจใส่ของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการ
ที่แท้จริง
5) ใช้ประโยชน์จากการสอนงานภายใน เพื่อสนับสนุนกระบวนการประเมิน ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งถูกประเมินจะสูงขึ้น หากหัวหน้างานมีการสอนแนะงานให้แก่ผู้ถูกประเมิน
6) ประเมินความคุ้มค่าและพิจารณาแนวโน้มเพื่อสร้างคุณค่าให้เพิ่มมากขึ้น การติดตามประเมินผล
ความสำเร็จภายหลังจากการประยุกต์ใช้
อุปสรรคที่จะขวางกั้นทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หนึ่งในปัญหานั้น ก็คือ การขาดการติดตามผลการ
ดำเนินการ การขาดนโยบายที่ต่อเนื่อง และชัดเจน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรที่จะเอื้อต่อการประยุกต์ใช้ระบบให้
ประสบความสำเร็จ