หลักการของการบริหารผลปฏิบัติงาน


การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM)
หมายถึง กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน

หลักการของการบริหารผลปฏิบัติงาน
1.การวางแผนการปฏิบัติงาน ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายในระดับบุคคล
เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานที่ได้ สอดคล้องและส่งผลต่อเป้าหมาย
และความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง

2.การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3.การติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
และวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างทาง
เพื่อรู้ปัญหาและความก้าวหน้าของงาน หากงานมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที
การสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินเพื่อให้ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
ว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาด้านต่างๆ
เช่น การให้รางวัล การขึ้นเงินเดือน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน