หลักการวัดผล KPI เพื่อการพัฒนาพนักงานและองค์กร??


KPI หลายองค์กรนำมาใช้เพื่อบริหารผลงานของพนักงานในเรื่องของการประเมินผล ช่วยพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายต้องคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งหรือคนนั้นๆ หลักการบริหารผลงาน และยังสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานมีดังนี้

  • ติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างสม่ำเสมอ
     
  • พิจารณาผลงานและเป้าหมายที่มีปัญหา หากผลงานห่างเป้าสามารถเร่งแก้ไขได้อย่างทันถ่วงที
     
  • พิจารณาสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เติบโตขึ้น

หลักการง่ายๆสำหรับการประเมินผลพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เติบโต และเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมี KPI แต่วัดไม่ถูกทาง ไม่มีการติดตามผล และไม่วางแผนพัฒนา วัดผลไปก็ไม่ทำเกิดประโยชน์ที่ดีให้กับพนักงานและองค์กรได้ แต่ถ้าหากมีการติดตาม คิดวางแผน เร่งแก้ไขปัญหา พัฒนา เพิ่มทักษะความรู้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ก็จะสามารถนำพาสู่ความสำเร็จให้กับพนักงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน