5 หนังสือแนะนำสำหรับ HR ที่อยากเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล


สำหรับโลกแห่งทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน การประเมินผลถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ HR ต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินผลที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพนักงานได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะด้าน ดังนั้น HR ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จึงควรแสวงหาความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากแหล่งต่างๆ รวมถึงหนังสือ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลักการ เทคนิค และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ

ในที่นี้ เราได้รวบรวมหนังสือ 5 เล่มที่น่าสนใจสำหรับ HR ที่อยากเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล ดังนี้

1.The Talent Delusion  โดย Tomas Chamorro-Premuzic

หนังสือเล่มนี้เน้นการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลและพัฒนาพนักงาน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลแทนการใช้

เป็นหนังสือที่วิจารณ์และสำรวจความเชื่อและความเข้าใจผิดที่แพร่หลายเกี่ยวกับการจัดการความสามารถในองค์กร เนื้อหาหลักของหนังสือมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินและพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้หลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจน หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญดังนี้:

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความสามารถ:
หนังสือเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดและการทึกทักเกินจริงเกี่ยวกับความสามารถของพนักงาน ผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า การประเมินผลและการทดสอบที่ไม่แม่นยำมักนำไปสู่การเลือกและการพัฒนาบุคลากรที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีความเชื่อผิดๆ ว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่กรณีเสมอไป

การประเมินที่ใช้ข้อมูลเป็นฐาน:
Chamorro-Premuzic แนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ในการประเมินความสามารถของพนักงาน แทนที่จะพึ่งพาสัญชาตญาณหรือการประเมินส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้องค์กรสามารถระบุและเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้นๆ ได้

การพัฒนาความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ:
หนังสือเน้นการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของบุคคล การฝึกอบรมควรมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของพนักงานแทนที่จะพยายามแก้ไขจุดอ่อนทั้งหมด การพัฒนาความสามารถในลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความสามารถ:
ผู้เขียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาความสามารถในองค์กร การให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถและการได้รับการยอมรับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีแรงจูงใจในการทำงาน

บทบาทของผู้นำในการจัดการความสามารถ:
หนังสือชี้ให้เห็นว่าผู้นำต้องมีบทบาทสำคัญในการระบุและพัฒนาความสามารถของพนักงาน การสร้างความไว้วางใจและการสนับสนุนให้พนักงานเติบโตเป็นสิ่งที่ผู้นำควรให้ความสำคัญ ผู้นำที่ดีจะรู้วิธีการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

กร็ดสาระน่ารู้จากหนังสือ

– การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพพนักงานสามารถช่วยในการระบุทักษะและจุดแข็งที่แท้จริง

– การสร้างโปรไฟล์การทำงานที่ใช้ข้อมูลช่วยลดอคติส่วนบุคคลในการประเมินผล

2.First, Break All the Rulesโดย Marcus Buckingham และ Curt Coffman

หนังเป็นหนังสือที่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการจัดการและการเป็นผู้นำในองค์กร หนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นจากการวิจัยที่กว้างขวางของ Gallup ซึ่งสำรวจผู้จัดการและพนักงานหลายพันคนทั่วโลก เพื่อค้นหาปัจจัยที่ทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพสูง

เกร็ดสาระน่ารู้

– การใช้คำถามสำคัญ 12 ข้อ (เช่น “คุณรู้ว่าคาดหวังอะไรจากการทำงานของคุณหรือไม่?”) ช่วยในการประเมินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

– การเน้นที่จุดแข็งของพนักงานแทนการพยายามปรับปรุงจุดอ่อนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

3.Measure What Matters โดย John Doerr

“Measure What Matters” โดย John Doerr เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการเป้าหมายและผลลัพธ์ผ่านระบบ OKRs (Objectives and Key Results) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนสำคัญ ๆ หลายส่วนดังนี้:

การแนะนำ OKRs:
หนังสือเริ่มต้นด้วยการอธิบายแนวคิดพื้นฐานของ OKRs โดยที่ OKRs ย่อมาจาก Objectives (เป้าหมาย) และ Key Results (ผลลัพธ์หลัก) Objectives คือเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ในขณะที่ Key Results คือผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งสองส่วนนี้ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางและวัดความสำเร็จได้อย่างมีระบบ

การตั้งค่า OKRs ที่มีประสิทธิภาพ:
Doerr แนะนำวิธีการกำหนด OKRs ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและมีความท้าทาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการเติบโต นอกจากนี้ยังเน้นการสร้าง Key Results ที่สามารถวัดผลได้และมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างแม่นยำ

การใช้ OKRs ในองค์กร:
หนังสือได้แนะนำวิธีการปรับใช้ OKRs ในระดับต่าง ๆ ขององค์กร ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กรทั้งหมด โดยเน้นการเชื่อมโยง OKRs ระหว่างทีมและแผนกต่าง ๆ เพื่อสร้างความสอดคล้องและการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ OKRs ในลักษณะนี้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกันและมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน

กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ:
หนังสือได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการใช้ OKRs เช่น Google, Intel และ Bono’s ONE Campaign โดยแต่ละกรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ OKRs ในการบริหารจัดการและผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ OKRs เหล่านี้

การติดตามและปรับปรุง OKRs:
Doerr เน้นการติดตามความก้าวหน้าและการปรับปรุง OKRs อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการติดตามผลและการวัดผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น

“Measure What Matters” เป็นหนังสือที่ให้แนวทางและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดและวัดผลเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกระดับขององค์กร ทำให้ผู้อ่านสามารถนำแนวคิด OKRs ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

กร็ดสาระน่ารู้จากหนังสือ

– การใช้ OKRs ช่วยในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

– การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและวัดผลได้ช่วยให้พนักงานมุ่งมั่นและมีแรงจูงใจในการทำงาน

4.The HR Scorecard โดย Brian E. Becker, Mark A. Huselid, และ Dave Ulrich

หนังสือเล่มนี้สอนวิธีการสร้างและใช้งาน HR Scorecard ในการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของ HR โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์

“The HR Scorecard” เป็นหนังสือที่เขียนโดย Brian E. Becker, Mark A. Huselid, และ Dave Ulrich ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร เนื้อหาหลักของหนังสือครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรกับการจัดการทรัพยากรบุคคล การสร้าง HR Scorecard ที่ช่วยในการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กร และการสร้าง HR Architecture ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการต่าง ๆ

หนังสือยังเน้นการนำ HR Scorecard ไปใช้ในองค์กรเพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรบุคคล และให้กรณีศึกษาและตัวอย่างจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้ HR Scorecard เพื่อสร้างคุณค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรบุคคลกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

เกร็ดสาระน่ารู้จากหนังสือ

– การใช้ HR Scorecard ช่วยในการวัดผลการทำงานของ HR และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

– การระบุตัวชี้วัดที่สำคัญ (KPIs) สำหรับ HR ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

5. Cracking the Code to Leadership” โดย Noel M. Tichy และ Chris DeRose

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างผู้นำและการพัฒนาตนเอง โดยระบุคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำและวิธีการพัฒนาให้ผู้นำสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ อีกทั้งยังเน้นการฝึกอบรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาของผู้นำ

ในส่วนของหลักการสำคัญของการเป็นผู้นำ หนังสือได้อธิบายถึงการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่มีพื้นฐานจากข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดี นอกจากนี้ยังเน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในทีมงาน

หนังสือยังได้กล่าวถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยการนำพาทีมผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ในสภาวะที่ไม่แน่นอน

สุดท้ายนี้ หนังสือได้นำเสนอกรณีศึกษาและบทเรียนจากผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยการนำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์จริงจากผู้นำที่มีชื่อเสียงในองค์กรต่าง ๆ พร้อมทั้งการวิเคราะห์บทเรียนที่ได้รับจากกรณีศึกษาเหล่านี้เพื่อปรับใช้ในสถานการณ์จริง

“Cracking the Code to Leadership” เน้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อสามารถนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เกร็ดสาระน่ารู้จากหนังสือ

– การสร้างโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพช่วยในการพัฒนาและรักษาผู้นำที่มีคุณภาพในองค์กร

– การใช้การประเมินแบบ 360 องศาในการวัดและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพนักงาน เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การประเมินผลเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะด้าน

หนังสือที่ดีจะช่วยให้ HR ได้รับมุมมองใหม่ๆ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผล ทั้งในด้านหลักการ แนวคิด เทคนิค และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ บางเล่มให้ภาพรวมที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบระบบการประเมินผลไปจนถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับ บางเล่มเน้นเทคนิคเฉพาะด้านเช่นการประเมินผลแบบ 360 องศา หรือการเชื่อมโยงการประเมินผลกับกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่มอบคำแนะนำและเครื่องมือสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

สำหรับ HR ที่ตั้งใจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล หนังสือเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญในการช่วยให้ออกแบบและบริหารจัดการระบบการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว