8 วิธีบริหารงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนและให้โบนัส


เงินเดือนและโบนัสเป็นค่าใช้จ่ายหลักขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานให้เหมาะสมกับผลงานและความสามารถ ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพด้วย

ในบทความนี้ SEE KPI ได้รวบรวมวิธีการบริหารต้นทุนในการขึ้นเงินเดือนและแจกโบนัสของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมาฝากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม

1.ประเมินค่างานอย่างเหมาะสม

การประเมินค่างานเป็นกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่ง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น ระดับความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน เป็นต้น การที่มีโครงสร้างค่าจ้างที่ชัดเจนและสอดคล้องกับค่างานจริง จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับพนักงานและลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องค่าตอบแทน

2.จัดทำฐานข้อมูลค่าจ้าง

การจัดทำฐานข้อมูลค่าจ้างจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเปรียบเทียบค่าจ้างของพนักงานในองค์กรกับค่าจ้างในตลาดแรงงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้กำหนดนโยบายการขึ้นเงินเดือนได้อย่างเหมาะสม

3.พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ล้วนส่งผลกระทบต่อค่าจ้างของพนักงาน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบในการกำหนดนโยบายการขึ้นเงินเดือน

4.กำหนดเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนและให้โบนัส

การกำหนดเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนหรือการให้โบนัสจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถพิจารณาการขึ้นเงินเดือนของพนักงานได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลงาน ความประพฤติ ประสบการณ์ หรือคุณค่าที่พนักงานคนนั้นสามารถสร้างให้กับองค์กรได้ เป็นต้น

5.ดำเนินการขึ้นเงินเดือนอย่างรอบคอบ

การดำเนินการขึ้นเงินเดือนควรดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

6.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถวัดผลงานของพนักงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการขึ้นเงินเดือน

7.จัดทำระบบการให้โบนัส

ระบบการให้โบนัสจะช่วยให้องค์กรสามารถจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลงาน พฤติกรรม ทัศนคติ เป็นต้น ในการกำหนดนโยบายการให้โบนัส

8.พิจารณาปัจจัยทางกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการขึ้นเงินเดือนและแจกโบนัส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย

Key Takeaway

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนกำหนดวิธีการในการขึ้นเงินเดือนและแจกโบนัส เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจัดทำระบบและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม เพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาประกอบในการกำหนดนโยบายการขึ้นเงินเดือนและแจกโบนัส

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานให้เหมาะสมกับผลงานและความสามารถ ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพด้วย การนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถกำหนดนโยบายการขึ้นเงินเดือนและแจกโบนัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

รู้หรือไม่

SEE KPI เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการบริหารผลงานโดยมี 1 ในฟีเจอร์ที่สำคัญคือ Force Rank ที่สามารถบริหารจัดการเกรดของพนักงานในองค์ได้ตั้งแต่ A B C D เพื่อบริหารสัดส่วนของงบประมาณทั้งในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนประจำปี และการให้โบนัสโดยพิจารณาจากเกรดที่ได้ แค่พริบตาก็สามารถรู้ได้แล้วว่าต้องบริหารงบประมาณในส่วนนี้อย่างไร

นอกจากนี้ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานเราตั้งใจที่จะพัฒนาฟีเจอร์ Force Rank นี้ให้สามารถตั้งต้นจากงบประมาณที่ผู้บริหารให้งบสำหรับแจกโบนัสให้พนักงานมา 1 ก้อน สมมติ 20 ล้าน โดย SEE KPI สามารถที่จะเกลี่ย Budget ตามที่เงื่อนไขที่องค์กรตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารโบนัสก้อนนี้ให้ลงตัวได้

ถ้า HR หรือผู้บริหารท่านใดสนใจในรายละเอียดเชิงลึกว่าฟีเจอร์นี้ทำงานอย่างไรติดต่อเราเพื่อให้เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจของคุณได้ที่ Line OA : @seekpi หรือที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/appseekpi หรือ Facebook Messenger ที่ m.me/appseekpi