About


dash01

About SEE KPI

SEE KPI คือระบบวัดผล เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการวัดผลงานองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน ให้กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดผลงานแบบเชิงกลยุทธ์ เพื่อเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เติบโตและยั่งยืน เราพัฒนาระบบ SEE KPI บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เราเชี่ยวชาญด้าน Data Integration, Business Intelligence และ Web Portal เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ติดตั้งได้บนทุกเครื่องแม่ข่ายและทุกระบบปฏิบัติการ รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้

Product brochure > Download

why_seekpi2
see2

ผู้บริหาร - เจ้าของกิจการ
ช่วยให้เห็นผลงานโดยรวมขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย  แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้คนทั้งองค์กรมีเป้าหมายร่วมกัน พร้อมปรับปรุงและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

see3

HR Manager
ช่วยให้การวัดผลงานพนักงานไม่ใช่เรื่องยาก ซับซ้อน และใช้เวลานานอีกต่อไป ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เกิดความเป็นธรรมในการวัดผลงาน ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ High Performance Organization

see4

พนักงาน
ช่วยให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน รักองค์กร มีส่วนร่วมในเป้าหมายและการเติบโตขององค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์