ตัวอย่าง KPIอัตราส่วนทุนหมุนเวียน หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Curr […]

Current Ratio