Competency เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างไร?


การประเมินสมรรถนะ (Competency) หมายถึง กระบวนการในการประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรมการทํางานของบุคคล รวมทั้งคุณลักษณะที่แสดงออกและเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังในตําแหน่งงานนั้นๆ เพื่อกําหนดวิธีการพัฒนาบุคคล หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินสมรรถนะมีความเฉพาะ ดังนี้
 เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบ (Systematic)
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินอย่างชัดเจน (Objective)
 เป็นกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได้ (Measurable)
 ใช้เครื่องมือการวัดประเมินที่มีความเที่ยง (Validity) และมีความเชื่อถือได้ (Reliability)

ผู้รับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะ ผู้ที่จะทําหน้าที่ประเมินสมรรถนะนั้น ต้องเป็นผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงาน รวมทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในลักษณะงาน ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของตําแหน่งงาน เป้าหมายองค์กรและวัฒนธรรม ค่านิยมของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยการประเมินดังนี้
1. การประเมินตนเอง (Self-assessment)
2. การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (Immediate supervisor)
3. การประเมินโดยคณะกรรมการ (Committee)
4. การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (Peers)
5. การประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinates)
6. การประเมินโดยผู้รับบริการ (Customer assessment)

ประเภทของสมรรถนะความสามารถ แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1.Core Competency คือ สมรรถนะความสามารถหลักที่พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กรจะต้องมีร่วมกัน
2.Managerial Competency คือ สมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหาร ที่กำหนดขึ้นสำหรับผู้บริหาร
3.Functional Competency คือ สมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน
แตกต่างกันตามขอบเขตของหน่วยงาน
4.Position Competency คือ สมรรถนะความสามารถของตำแหน่งงาน
แตกต่างกันตามบทบาทหลักที่ตำแหน่งงานนั้นรับผิดชอบอยู่

#HRD #Competency #KPI #ประเมินผล