การวัดผลและประเมินผลด้วย KPI ก้าวไปสู่โลกที่ยั่งยืน (ESG)


ESG “Environmental, Social, Governance” (สิ่งแวดล้อม, สังคม, ธรรมาภิบาล) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือองค์กร เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดำเนินงานในด้านที่สำคัญต่อการยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อน การป้องกันมลพิษ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านสังคม เช่น การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน การสร้างสังคมที่เชื่อมโยงและเป็นส่วนร่วม การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับพนักงาน และด้านธรรมาภิบาล เช่น การสร้างโครงสร้างการบริหารที่มีความโปร่งใส การบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต เป็นต้น

การให้ความสำคัญกับ ESG ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสร้างคุณค่าระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ลูกค้า และสังคม นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจและสังคมที่รวดเร็ว

การวัดผล KPI ในบริบทของ ESG (Performance Management System)

การวัดผล KPI (Key Performance Indicators) ในบริบทของ ESG (Environmental, Social, and Governance) เป็นกระบวนการที่ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินและวัดความสำเร็จของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), ธรรมาภิบาล (Governance) ขององค์กรหรือธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทางกลยุทธ์และแผนกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้

การกำหนด KPI ใน ESG นั้นมักจะกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายตามแต่ละด้านของ ESG ออกเป็นกลุ่ม โดยตัวอย่างของ KPI ที่เกี่ยวข้องกับ ESG ได้แก่:

  1. สิ่งแวดล้อม (Environmental) : ตัวชี้วัด เช่น ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก, การลดการใช้พลาสติก, ปริมาณการใช้น้ำหรือพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
  2. สังคม (Social) : ตัวชี้วัด เช่น อัตราการบริจาคสังคม, อัตราการมีความรับผิดชอบต่อสังคม, การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานหรือชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น
  3. การธรรมาภิบาล (Governance) : ตัวชี้วัด เช่น อัตราการตรวจสอบ และควบคุมภายใน, การดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรม, การป้องกันความขัดแย้ง เป็นต้น

เกณฑ์การวัด KPI ใน ESG จะต้องเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ โดยเกณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วย

  1. ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ เกณฑ์การวัดควรจะเข้าใจง่ายและชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่าต้องการทำอย่างไรเพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับเป้าหมายที่กำหนด
  2. วัดได้ เกณฑ์การวัดควรสามารถวัดได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าต้องมีข้อมูลที่เป็นที่เชื่อถือได้ในการตรวจสอบและวัดผล
  3. เชื่อถือได้ เกณฑ์การวัดควรมีความเชื่อถือได้ โดยการเลือกใช้เกณฑ์ที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เช่น มาตรฐานวางแผนการทำงานขององค์กร หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
  4. สามารถปรับปรุงได้ เกณฑ์การวัดควรสามารถปรับปรุงได้ ในกรณีที่ผลการวัดไม่ได้ตรงกับเป้าหมายหรือค่าเฉลี่ยที่ตั้งไว้
  5. ตรงกับเป้าหมาย และมีสัมพันธ์กับกลยุทธ์: เกณฑ์การวัดควรสอดคล้องกับเป้าหมาย และมีสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร
  6. การวัดที่กำหนดเป็นเวลาและความถี่: เกณฑ์การวัดควรมีการกำหนดเวลาและความถี่ในการวัดเพื่อให้สามารถติดตามและปรับปรุงได้ตลอดเวลา

การวัดผล KPI ใน ESG มีความสำคัญเพราะช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานในด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยทำให้มั่นใจในความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และการธรรมาภิบาลขององค์กรในทางที่ดี

Home

#ESG #SEEKPI #KPI #วัดผล #ประเมินผล #Environmental #Social #Governance #Performance #Management #System