แจกฟรี! เทมเพลตหัวข้อ KPI ฝ่ายบัญชี


ฝ่ายบัญชีเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทุกองค์กรต้องมี เพราะพวกเขาเปรียบเสมือนคู่ใจของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากผู้บริหารต้องดูความเป็นไปของเรื่อง “เงิน” อยู่ตลอดเวลา เพราะไม่เช่นนั้นเมื่อธุรกิจเกิดขาดสภาพคล่อง หรือต้องการเงินลงทุนเพิ่ม ผู้บริหารก็จะไม่ทราบเลย ซึ่งหน้าที่อันใหญ่หลวงของฝ่ายบัญชีนั้นคือการรายงานตัวเลขทางการเงินต่างๆ โดยหลักแล้วจะรายงานออกมาอยู่ในรูปของงบการเงิน 3 ประเภทใหญ่ด้วยกัน ได้แก่

1.งบแสดงฐานะการเงิน แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันที่ใดวันหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่กิจการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิได้รับ
หนี้สิน คือ ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องชำระคืนแก่บุคคลภายนอก
ส่วนของทุน คือ สิทธิความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ของกิจการ


2.งบกำไรขาดทุน แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

รายได้ คือ รายได้ที่กิจการได้รับจากการดำเนินงานตามปกติ
ค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการต้องจ่ายไปจากการดำเนินงานตามปกติ

3.งบกระแสเงินสด แสดงถึงกระแสเงินสดที่กิจการได้รับและจ่ายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน คือ กระแสเงินสดที่กิจการได้รับและจ่ายไปจากการประกอบธุรกิจหลัก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน คือ กระแสเงินสดที่กิจการได้รับและจ่ายไปจากการซื้อและขายสินทรัพย์ถาวร
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ กระแสเงินสดที่กิจการได้รับและจ่ายไปจากการกู้ยืมเงินและจ่ายคืนเงินกู้

ซึ่งทั้ง 3 งบนี้ทำให้ฝ่ายบริหารทราบถึงความเป็นไปของบริษัทรวมไปถึงต้องใช้อ้างอิงกับผู้ถือหุ้น กรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อเป็นเรื่องทางการเงินก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ความผิดพลาด” เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ หรือหากเกิดขึ้นก็ต้องน้อยครั้งที่สุดและต้องไม่เกิดซ้ำในประเด็นเดิม

ในบทความนี้เราแจกฟรีเทมเพลต KPI ของฝ่ายบัญชี ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบขององค์กรได้ แต่ถ้าไม่อยากวัด KPI แบบแมนวลเพราะทั้งยุ่งยากและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราเพื่อทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลวัดผล SEE KPI โปรแกรมที่จะทำให้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย เห็นภาพชัด และที่สำคัญ SEE KPI จะมาช่วยพลิกโฉมให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่ Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แอดไลน์ปรึกษาเราได้ฟรีที่ Line OA : @seekpi หรือคลิก https://lin.ee/mtw9VVI