พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร


สิ่งที่ผู้บริหาร และ HR ควรจะต้องคิดอยู่ในใจเสมอก็คือ เราจะทำให้พนักงานทำงานกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร เราจึงจำเป็นที่จะต้องทราบถึงคุณลักษณะของพนักงานของเรา วัฒนธรรมองค์กรของเรา และความต้องการของพนักงานในองค์กร แค่นั้นไม่พอ เรายังต้องทราบถึงแนวโน้มความต้องการของพนักงานในอนาคตอีกด้วย เพราะสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ซี่งมีผลต่อความต้องการของพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีบทความและงานวิจัยหนึ่งซึ่งสำรวจโดย Careerbliss.com เป็นบทความที่เกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นผลโหวตจากพนักงานที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ว่า พื้นฐานที่จำทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานได้ จะมีอยู่ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

  • มีระบบการโอนย้ายและหมุนเวียนงานอย่างสม่ำเสมอ จากผลการสำรวจพบว่า พนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขนั้น มักจะไม่ค่อยชอบที่จะทำงานแบบเดิม ๆ เป็นเวลานาน ๆ เพราะเขาจะรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ทำ และทำให้ไม่ค่อยอยากจะทำ เนื่องจากไม่มีอะไรท้าทาย ดังนั้นองค์กรเหล่านี้ จึงมีการกำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงงาน การโอนย้ายงาน การหมุนเวียนงาน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีฝีมือดีขึ้นด้วยเช่นกัน และยังใช้เป็นแนวทางในการสร้าง Career Path ในองค์กรได้อีกด้วย พนักงานเองก็รู้สึกว่า ตนเองได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ ซึ่งมีความท้าทายความรู้ความสามารถของตนเองมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขในการทำงานมากขึ้นได้ แต่ในองค์กรแบบไทย ๆ คงต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดี เพราะพนักงานในหลายองค์กรรู้สึกไม่ดีกับการโอนย้ายหมุนเวียนงานเหมือนกัน เพราะเหมือนถูกลงโทษ และไม่อยากออกจาก Comfort Zone ซึ่งจุดนี้เอง ที่จะทำให้พนักงานไม่มีโอกาสในการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ดังนั้นถ้าจะทำเรื่องการโอนย้าย หมุนเวียนงาน ต้องทำให้เป็นระบบ โดยไปผูกกับเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่จะเติบโตขึ้นไป

  • ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ผลจากสำรวจพบว่า ความสุขในการทำงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร ดังนั้น พนักงานที่มีความสุขในการทำงานมักจะรู้ตัวเองว่า สิ่งที่เขาทำนั้นมีคุณค่าต่อองค์กร และได้รับการยอมรับจากหัวหน้าของตนเอง ดังนั้นองค์กรที่พนักงานมีความสุขในการทำงานมักจะมีผู้จัดการที่มีความเข้าใจพนักงาน และสามารถทำให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าของผลงานที่ตนเองทำต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานในตำแหน่งอะไรก็ตาม ประเด็นนี้ จะต้องไปพัฒนาผู้จัดการ และผู้บริหารให้เข้าใจเรื่องของความรู้สึกแบบนี้ของพนักงาน ต้องทำให้ผู้จัดการส่งเสริมความรู้สึกแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับพนักงานให้ได้ ดังนั้น ทักษะการสื่อสารจึงสำคัญมากในการสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

  • มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บรรยากาศในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความสุขในการทำงาน การที่พนักงานมาทำงาน แล้วพบกับบรรยากาศที่อึมครึม ไม่สดชื่น สดใส มีแต่คนที่คอยจ้องจับผิดกัน ทะเลาะกัน ไม่คุยกัน หนักหน่อยก็ทำร้ายกัน องค์กรแบบนี้ทำงานอย่างไรก็ไม่มีความสุขแน่นอน ดังนั้นองค์กรที่อยากให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็จะมีการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี สนุกสนาน เป็นกันเอง ไม่ต้องเป็นทางการมากนัก หัวหน้ากับลูกน้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันนี้คงต้องมาตั้งแต่การเลือกพนักงานเข้าทำงานแล้ว รวมทั้งผู้จัดการและผู้บริหารในทุกระดับ ก็จะต้องสร้างบรรยากาศเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้

  • มองพนักงานว่าเป็นคน ไม่ใช่เครื่องจักร องค์กรที่พนักงานทำงานแล้วรู้สึกมีความสุขจะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ มีนโยบายทางด้านการบริหารคนที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับหนึ่ง มองคนว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิด ไม่ใช่เป็นเครื่องจักรที่เข้ามาทำงานไปเรื่อยๆ ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จะมีแผนการพัฒนาคนที่ชัดเจน มีแผนการสร้างอนาคตของพนักงานที่เป็นขั้นเป็นตอน มีหัวหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และชื่นชมผลงานพนักงานอยู่เสมอ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของพนักงานได้

  • เน้น Work-Life Balance องค์กรที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขจะมีนโยบายเรื่องของ work-life balance เข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาการทำงาน โดยมีการกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การเข้าออกงาน และเวลาการทำงานนั้นพนักงานสามารถที่จะบริหารตนเองได้ แต่งานจะต้องไม่เสีย เวลาที่ครอบครัวป่วย ก็สามารถที่จะเอาเวลาไปให้กับครอบครัวได้ โดยที่ไม่ต้องยึดเวลาการทำงานเป๊ะๆ

ปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการข้างต้น แม้ว่า เวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน สภาพแวดล้อมการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่สิ่งเหล่านี้ ยังคงอยู่ในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้ว สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ทั้ง ๆ ที่เราก็ทราบดีว่านี่คือพื้นฐานที่สำคัญ แต่ทำไมในหลายองค์กรจึงยังไม่สามารถสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้

จึงเป็นความท้าทายอย่างมากในยุคนี้ว่าผู้นำ และผู้บริหารองค์กร จะต้องหาแนวทางในการสร้างความสุขในการทำงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานให้ได้ เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง Engagement ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bit.ly/3OQUNIQ
อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร