PMS Software กับอุตสาหกรรมการเงินใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ


อุตสาหกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างมีบทบาทในการขับเคลื่อนและมีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินไปได้นั่นก็คือ อุตสาหกรรมการเงิน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการเงินยังเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และแน่นอนว่า ระดับความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันทำให้อุตสาหกรรมนี้มีกฎระเบียบมาคอยกำกับดูอยู่ค่อนข้างรัดกุม ซอฟแวร์ PMS ถือเป็นหนึ่งในมิติของการทำ Digital Transformation ที่จะเข้ามาช่วยวัดประสิทธิภาพหรือยกระดับมาตรฐานการทำงานให้กับอุตสาหกรรมนี้

บทความนี้เราหยิบยกตัวอย่างการใช้งาน PMS ในอุตสาหกรรมการเงินมาให้ผู้อ่านที่อยู่ในแวดวงการเงินสามารถเก็บทริกไปปรับใช้กับงานปัจจุบันของตนเองได้

ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ (Performance Management System หรือ PMS) ช่วยอุตสาหกรรมการเงินในหลายๆ ด้าน อาทิ

เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนด

PMS ช่วยให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ซับซ้อน เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการรู้จักลูกค้า (AML/KYC) โดยการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน PMS สามารถช่วยระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด


เพิ่มผลผลิตและกำไร

PMS ช่วยปรับปรุงผลผลิตและกำไรของสถาบันการเงินโดยการจัดแนวเป้าหมายของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจโดยรวม โดยการกำหนดความคาดหวังด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจนและให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำ PMS สามารถช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญและบรรลุเป้าหมายของตนได้


ลดต้นทุน

PMS ช่วยลดต้นทุนของสถาบันการเงินโดยการระบุและแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานต่ำ โดยใช้ข้อมูล PMS เพื่อระบุและพัฒนาทักษะของพนักงาน สถาบันการเงินสามารถลดความจำเป็นในการจ้างพนักงานใหม่หรือว่าจ้างงานภายนอกได้


เพิ่มความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

PMS ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยให้พนักงานเข้าใจบทบาทงาน ความคาดหวัง และประสิทธิภาพการทำงานของตนเองอย่างชัดเจน โดยการให้ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ PMS สามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีแรงจูงใจ

Use Cases (ตัวอย่างการใช้งาน PMS)

ธนาคารขนาดใหญ่ ใช้ PMS เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของทีมขาย PMS ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา รายได้ที่สร้างขึ้น และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า PMS ยังช่วยให้ธนาคารกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและทีม และให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำแก่พนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ใช้ PMS เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของที่ปรึกษาการลงทุน PMS ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ปริมาณการซื้อขายของลูกค้า อัตรากำไรสุทธิ และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า PMS ยังช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและทีม และให้การฝึกอบรมแก่ที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทประกัน ใช้ PMS เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนขายประกัน PMS ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนกรมธรรม์ที่ขาย รายได้ที่สร้างขึ้น และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า PMS ยังช่วยให้บริษัทประกันกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและทีม และให้ข้อเสนอแนะแก่ตัวแทนขายประกัน

บริษัทบัตรเครดิต ใช้ PMS เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริการลูกค้า PMS ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น เวลาในการรอสาย อัตราการแก้ปัญหาครั้งแรก และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า PMS ยังช่วยให้บริษัทบัตรเครดิตกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและทีม และให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัทสินเชื่อ ใช้ PMS เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ PMS ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราอนุมัติสินเชื่อ อัตราคืนหนี้ และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า PMS ยังช่วยให้บริษัทสินเชื่อกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและทีม และให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ