เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างไร


ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การจัดการประสิทธิภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสนใจ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสิทธิภาพสามารถช่วยให้การติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ โดยมีการนำเสนอวิธีการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงานของพนักงาน

เทคโนโลยีช่วยในการจัดการประสิทธิภาพได้อย่างไร

การติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสิทธิภาพทำให้องค์กรสามารถติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและทีมงานสามารถเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน

การใช้ซอฟต์แวร์ประเมินผล

ซอฟต์แวร์ประเมินผลการทำงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน เช่น การตั้งเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ยังสามารถสร้างรายงานที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามและประเมินผลการทำงานได้อย่างแม่นยำ

การใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

แพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เช่น Slack, Microsoft Teams และ Trello ช่วยให้ทีมงานสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การประชุมผ่านวิดีโอคอล หรือการแบ่งปันเอกสาร แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามการทำงานของทีมได้อย่างใกล้ชิด และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันที

เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการประสิทธิภาพ

1. Performance Management Software (PMS)

ระบบบริหารผลงาน หรือ Performance Management System (PMS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีระบบ PMS ช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของ PMS ได้แก่ SEE KPI , Workday และ SAP SuccessFactors

2. Learning Management Systems (LMS)

ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและติดตามการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของพนักงาน LMS ช่วยให้การสร้างและการนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ตัวอย่างของ LMS ได้แก่ Moodle, TalentLMS และ Cornerstone OnDemand

3. Employee Engagement Platforms

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและประเมินระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน แพลตฟอร์มเหล่านี้มักมีฟีเจอร์ในการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในทีม และการให้รางวัลพนักงานที่มีผลงานดี ตัวอย่างของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ได้แก่ TINYpulse, Culture Amp และ Officevibe

4. Goal Setting and OKR Platforms

แพลตฟอร์มการตั้งเป้าหมายและ OKR (Objectives and Key Results) ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มเหล่านี้มักมีฟีเจอร์ในการตั้งเป้าหมาย การติดตามผล และการให้ข้อเสนอแนะในแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างของแพลตฟอร์มการตั้งเป้าหมายและ OKR ได้แก่ Betterworks, 15Five และ Lattice

5. Feedback and Recognition Tools

เครื่องมือการให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการยอมรับผลงานของพนักงาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ตัวอย่างของเครื่องมือการให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับ ได้แก่ Kudos, Bonusly และ 7Geese

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสิทธิภาพ

การสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าการทำงานของพวกเขาถูกติดตามและประเมินอย่างจริงจัง

การปรับปรุงการตั้งเป้าหมายและการติดตามผล

การใช้แพลตฟอร์มการตั้งเป้าหมายและ OKR ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการติดตามผลที่แม่นยำช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายของตนได้ดียิ่งขึ้น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยให้องค์กรสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีแรงจูงใจในการทำงาน

การจัดการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ

การใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของพนักงานได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พนักงานสามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะของตนได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจในการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการจัดการประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง การตั้งเป้าหมายและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SEE KPI ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเพื่อผลักดันให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดที่ตั้งไว้ และองค์กรใดสนใจให้ผู้เชี่ยวชาญของ SEE KPI เข้าไปสาธิตการใช้งานระบบ SEE KPI สามารถติดต่อได้ที่ 096-415-2944 และ Line OA ที่ @seekpi