6 วิธีรักษาคนในองค์กร  กุญแจสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จ


How-to-keep-good-employee

ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้นทุกองค์กรต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เหนือกว่าคู่แข่ง และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จก็คือการมีพนักงานที่มีความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรการรักษาพนักงานเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

การสูญเสียพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไปจากองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรได้หลายประการ เช่น สูญเสียองค์ความรู้และประสบการณ์ สูญเสียความต่อเนื่องในการทำงาน สูญเสียความน่าเชื่อถือของลูกค้า และสูญเสียขวัญกำลังใจของพนักงานที่เหลืออยู่

ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานไว้ โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1.ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พนักงานให้ความสำคัญ องค์กรควรพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน รวมถึงจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน

2.การพัฒนาศักยภาพคนในองค์กร

พนักงานต้องการที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ องค์กรจึงควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และโอกาสในการทำงานที่ท้าทาย

3.วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานรู้สึกมีความสุขและมีส่วนร่วมในองค์กร องค์กรจึงควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม และการทำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน

4.ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

พนักงานต้องการที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน องค์กรจึงควรมีการวางแผนและพัฒนาพนักงานให้สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างเหมาะสม

5.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร พนักงานกับพนักงานด้วยกัน และพนักงานกับลูกค้า จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานรู้สึกมีความสุขและผูกพันกับองค์กร

6.ความยืดหยุ่นในการทำงาน

พนักงานส่วนใหญ่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นองค์กรจึงควรพิจารณาให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือปรับเวลาทำงานได้ตามความจำเป็น

นอกจากปัจจัยต่าง ๆข้างต้นแล้วองค์กรควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานได้

การปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่างๆข้างต้นจะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาวอยากรู้จุดอ่อนจุดแข็ง และรักษาคนเก่ง ช่วยยกระดับคนที่ต้องปรับปรุงแบบทันท่วงที ปรึกษา SEE KPI ระบบบริหารผลงานและวัด KPI แบบ Digital ที่ช่วยรักษาคนเก่งให้ทำงานอยู่กับองค์กร คุยกับเราได้ที่ Line OA แอด @seekpi