เปลี่ยนบทบาทของ HR แบบเดิมให้เป็น HRBP ในยุคใหม่


การขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารคนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ จึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสื่งใหม่ๆ ในการที่ให้ HR เข้ามามีบทบาทในองค์กร ธุรกิจ และเป้าหมาย HR เป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายธุรกิจหน่วยต่างๆ (Business Units) Dave Ulrich ผู้ที่ให้นิยามคำว่า HR Business Partner (HRBP)

แนวทางของงาน HRBP

– ทำงานเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ ตัวชี้วัดทีมนี้ควรสะท้อนมุมธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

– ผลักดัน Talent Initiatives ให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในทางธุรกิจ ตัวชี้วัดควรไปผูกกับผลงานที่ เหล่า Talent ส่งมอบและ Value ต่างๆ

– ธุรกิจและมุมมองด้านการเงิน เพื่อจะช่วยหน่วยธุรกิจต่างๆ ชี้เป้า Talent ที่ส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจสูงสุด (most business value yield) HR ไม่ใช่ควรเป็นหน่วยงานที่เป็น Shared Service ในองค์กร ตัวชี้วัดมักจะเป็นเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การเตรียมและสรรหาหรือ upskill & reskill เหล่า HRBP ให้สามารถเล่นบทบาทผู้นำธุรกิจที่สามารถ “ตอบปฏิเสธ” ได้เมื่อจำเป็น แชร์มุมมองที่เป็นจุดยืน หรือการสร้างอิทธิพลต่อเหล่าผู้บริหาร ผู้จัดการในองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง

แหล่งที่มาของข้อมูล Brightside >> https://bit.ly/3uxtJU5

ระบบ SEE KPI รองรับการกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน หรือบุคคลตามความต้องการ สามารถติดตามการพัฒนาผลงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี