บทบาทของ HR ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Performance -Driven Organization


ในอดีตฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับองค์กร ทำงานเชิงรับเป็นหลัก ทั้งยังโดนว่า HR เป็นเพียงบุคคลที่ทำหน้าที่ในเชิงงานธุรการ มากกว่าผู้คอยประสานให้องค์กรมีความเติบโต โดยมีคำกล่าวว่า

“คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน จ่ายเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง”

แต่ในปัจจุบันเมื่อโลกเปลี่ยนไปบทบาทของ HR ถูกผลักดันให้ออกมาทำหน้าที่ยืนเคียงข้างผู้บริหารในการที่จะต้องบริหารต้นทุนที่สำคัญที่สุดขององค์กรอย่างต้นทุน “คน” ผ่านกระบวนในรายละเอียดการทำงานของ HR

ดังนั้นความคิดต่อ HR ยุคใหม่

  • HR มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และทิศทางขององค์กร
  • การพัฒนาคนเน้นไปในทางสอนงานมากกขึ้น การพัฒนาบุคลากรเน้นสอดคล้องกับค่านิยมและทิศทางขององค์กร เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
  • หน่วยงานด้าน HR ถูกให้ความสำคัญ เป็นหน่วยงานที่ต้องรู้และเข้าใจบริบทของคนและองค์กรในทุกๆด้าน เนื่องจากเป็นฟันเฟื่องที่จะให้องคืกรเติบโต
  • การประเมินผลงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน จับต้องได้ ชัดเจน มีการประเมินในเชิงพฤติกรรม มีการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อลดความรู้สึกของผู้ประเมิน  

จึงพูดได้ว่าในปัจจุบัน HR เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญไม่แพ้ขององค์กรใด ๆ บทบาทของ HR ได้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กรมากขึ้น ในบทความนี้ SEE KPI จะพาไปดูว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรได้อย่างไร โดยมุ่งเน้นไปที่งานพื้นฐานที่สำคัญทุกเป็นงานประจำของ HR อยู่แล้ว อย่างเช่น การสรรหาบุคลากร การพัฒนาพนักงาน การบริหารจัดการประสิทธิภาพ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก

การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Talent Acquisition)

สรรหาบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Recruitment)

หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือ การดึงดูดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ การสรรหายุทธศาสตร์ หรือ Strategic Recruitment หมายถึงการระบุทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรและการค้นหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ดังนั้นก่อนที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเริ่มกระบวนการสรรหา HR ต้องเข้าใจเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและสอดคล้องกลยุทธ์การสรรหาของพวกเขาตามนั้น โดยการจ้างบุคคลที่เหมาะสม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมั่นใจได้ว่าองค์กรมีความสามารถที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย

สร้างชื่อเสียงเพื่อดึงดูดคนเก่ง

การสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นบริษทที่ดึงดูดคนที่มีความสามารถ เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ในยุคที่ไม่ว่าใครทำอะไรก็ต้องบอกประกาศออกไป ซึ่งในกระบวนการสรรหาบุคลากรก็เช่นกัน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างและโปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในสถานะของการเป็นองค์กรที่ไม่ว่าใครก็อยากเข้ามาทำงานด้วย อย่างเช่น การแสดงออกถึงค่านิยมที่ชัดเจนขององค์กรว่าองค์กรของเราให้ความสำคัยกับการพัฒนาคนให้เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท  วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความโปร่งใสยุติธรรม และโอกาสในการเติบโตในสายงาน ซึ่งถ้าองค์กรใดมีแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งก็จะสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงและลดอัตราการลาออกได้ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร

ออกแบบ Onboarding Program ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือพนักงานใหม่

กระบวนการอบรมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานใหม่ที่จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กรในอนาคต ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและดำเนินการโปรแกรมอบรมที่ช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทของพวกเขา และผสมผสานให้ตัวของพนักงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัฒนธรรมของบริษัทให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน โดยโปรแกรมการอบรมหรือที่เรียกว่าการ On Boarding ที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงาน(ระยะเวลาทำงานกับบริษัทโดยเฉลี่ย)และความผูกพันธ์กับองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น

*การทำ Onboarding Program ไม่ใช่การทำ Orientation (ปฐมนิเทศ) เพราะ Orientation เป็นซับเซ็ตหรือเป็น

ส่วนหนึ่งของ Onboarding Program และโดยส่วนใหญ่องค์การจะทำ Orientation ให้กับพนักงานมากกว่า

การทำโปรแกรมการต้อนรับและจูงใจพนักงานหรือ Onboarding Program

การพัฒนาพนักงาน(Employee Development)

โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา

การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความต้องการในการฝึกอบรมและจัดหาโอกาสให้พนักงานเพิ่มพูนทักษะของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมตามปกติขององค์กร การทำเวิร์คชอป การให้คำปรึกษา และการเรียนรู้จากหน้างานจริง(On the job training)  ทั้งนี้การลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าพนักงานในองค์กรจะยังคงมีทักษะและความสามารถและสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรได้

การพัฒนาผู้นำ

การเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการระบุทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำขององค์กรและสายงาน และรวมไปถึงแผนพัฒนาผู้นำในอนาคต(Future Leader Program , Successor Program  เช่น การฝึกอบรมทักษะการจัดการ การให้คำปรึกษา(Mentorign) และการให้โอกาสพนักงานในการรับบทบาทผู้นำ โดยการปลูกฝังแนวทางความคิดในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ องค์กรก็จะมั่นใจได้ว่า องค์กรจะสามารถยืนระยะได้ในระยะยาวเพราะมีผู้นำที่มีทักษะความสามารถที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Appraisal) และการให้ข้อเสนอแนะ(Feedback) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตและพัฒนาของพนักงาน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ออกแบบ และ ดำเนินการบริหารจัดการ ระบบบริหารผลงาน (Performance Management System) ที่จะเป็นระบบที่ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เหมาะสม มีตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง การบริหารจัดการผลงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มผลผลิตและแรงจูงใจของพนักงาน และนำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น

การบริหารผลงาน หรือ การจัดการประสิทธิภาพ (Performance Management)

ต้องมีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงมีส่วนช่วยทำให้พนักงานเข้าใจว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากพวกเขา และ งานของพวกเขามีส่วนในความความสำเร็จขององค์กรได้อย่างไร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานมาใช้กับองค์กร จะช่วยปรับเป้าหมายการทำงานของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนระดับประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรและนำพาองค์กรไปความสำเร็จที่ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษามาตรฐานการทำงานทให้อยู่ในระดับสูง ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีส่วนช่วยในการออกแบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ หรือ ที่เรียกว่า KPI และ ระบบที่ใช้สำหรับติดตามความคืบหน้ารวมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้างานสามารถให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนพนักงานได้ทันท่วงทีก่อนที่จะถึงรอบการประเมิน และช่วยให้พนักงานบรรลุศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่

การให้รางวัลเมื่อพนักงานทำงานได้ตามเป้าหมาย

พนักงานคนไหนสามารถทำได้ตามเป้าหมายองค์กรควรมีการตอบแทนและให้รางวัลเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและดำเนินการโปรแกรมการให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมของพนักงาน อย่างการให้เงิน การเลื่อนตำแหน่ง การให้โบนัส หรืออื่น ๆ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพึงพอใจและผลผลิตของพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมที่คนทำงานทุกคนต้องมีเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินนโยบายที่ส่งเสริมความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว การรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี และการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกสามารถเพิ่มความผูกพันและการคงอยู่ของพนักงาน นำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น

การส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมและประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความหลากหลายภายในองค์กรโดยการดำเนินการสรรหาที่เป็นธรรม การให้การฝึกอบรมด้านความหลากหลาย และการสร้างวัฒนธรรมที่รวมกลุ่มกัน กำลังแรงงานที่หลากหลายและครอบคลุมสามารถนำมาซึ่งมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน นำไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ดีกว่า

การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประสิทธิภาพขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการดำเนินการโปรแกรมและโครงการที่เพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมสุขภาพ โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน และโครงการที่ส่งเสริมความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โดยการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงความพึงพอใจในงานและผลผลิต นำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น

บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งรวมถึงการวางแผนและดำเนินการโครงการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับพนักงาน และการแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยให้องค์กรนำทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นและรักษาระดับประสิทธิภาพที่สูงไว้ได้

การสร้างความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง

ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงคือความสามารถในการปรับตัวและเจริญเติบโตในสภาพการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการสร้างความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรโดยการให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนแก่พนักงาน การส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมแนวคิดการเติบโต โดยการสร้างความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมั่นใจได้ว่าองค์กรยังคงมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ได้

การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

การวัดผลกระทบของโครงการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าใจถึงประสิทธิผลของมัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและดำเนินการตัวชี้วัดและระบบที่ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยการประเมินผลลัพธ์ของโครงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและมั่นใจได้ว่าองค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการวางแผนกลยุทธ์

การปรับกลยุทธ์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายขององค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องปรับกลยุทธ์ของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเข้าใจวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทและพัฒนาการริเริ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ โดยการปรับกลยุทธ์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมั่นใจได้ว่าความพยายามของพวกเขามีส่วนช่วยต่อความสำเร็จขององค์กร

การวางแผนกำลังคน

การวางแผนกำลังแรงงานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีความสามารถที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องรับผิดชอบในการคาดการณ์ความต้องการกำลังแรงงานในอนาคต การระบุช่องว่างทักษะ(Skills Gap) และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขช่องว่างเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ และการดำเนินการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยการวางแผนสำหรับอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมั่นใจได้ว่าองค์กรยังคงมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้

การจัดการความสามารถ

การจัดการความสามารถเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร – ผู้คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการจัดการความสามารถโดยการระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูง การจัดหาโอกาสในการพัฒนา และการมั่นใจว่าความสามารถถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมุ่งเน้นการจัดการความสามารถ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและมั่นใจได้ว่าความสำเร็จในระยะยาว

บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในความสัมพันธ์กับพนักงาน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

การที่พนักงานสักคนจะไว้ใจเล่าเรื่องราวหรือที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานให้ HR ฟังจะต้องเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่มากพอสมควร ดังนั้นงานหนึ่งที่ค่อนข้างท้าทาย HR คือการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเพราะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและระดับประสิทธิภาพที่สูง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับพนักงานที่ดีส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง พนักงานต้องสามารถพูดได้ทุกเรื่อง การแก้ไขข้อกังวลของพนักงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมของความไว้วางใจและความเคารพ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานที่แข็งแกร่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเพิ่มความพึงพอใจและผลผลิตของพนักงาน นำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น

การบริหารจัดการและแก้ไขความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในองค์กรใด ๆ แต่การจัดการอย่างไรสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพได้อย่างมาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง และการส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกัน การแก้ไขความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการหยุดชะงักและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก นำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น

การเป็นตัวแทนพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงาน มั่นใจว่าเสียงของพนักงานได้รับการรับฟังและความต้องการของพวกเขาได้รับการตอบสนอง ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของพนักงานในการสนทนาของผู้บริหาร การแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นธรรม โดยการเป็นตัวแทนพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างความไว้วางใจและความภักดี นำไปสู่ระดับความผูกพันและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กรมีหลายแง่มุมและสำคัญ โดยการมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญของฝ่ายบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร การพัฒนาพนักงาน การจัดการประสิทธิภาพ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังคงพัฒนา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องยังคงมีความยืดหยุ่นและก้าวล้ำหน้าในการแก้ไขปัญหาและโอกาสใหม่ ๆ โดยการทำเช่นนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมั่นใจได้ว่าตนเองยังคงเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ฟังก์ชันสนับสนุน แต่เป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กร บทบาทของมันครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การดึงดูดและพัฒนาบุคลากรไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยการใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถของตน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่แข่งขันได้ในปัจจุบัน

SEE KPI ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์เปรียบเสมือนอาวุธคู่กายของ HR ที่ทุกองค์กรที่อยากไปให้ถึงคำว่า “ความสำเร็จ” ต้องมี SEE KPI แตกต่างจากระบบประเมินผลงานทั่วไป เพราะมุ่งเน้นที่การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่สิ่งที่พนักงานต้องทำเพื่อให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จ พร้อมระบบติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ชนิดแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที สนใจนัดสาธิต SEE KPI โทร 096-415-2944 หรือ แอดไลน์ @seekpi เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรี