HR รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ปัจจุบันอย่างไร???


HR ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสังคมตามเทรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับความต้องการและท้าทายต่าง ๆ ได้ทันเทรนด์ปัจจุบัน เราจึงมีขั้นตอนการปรับตัวมาแนะนำให้กับฝ่ายบุคคลสามารถนำไปใช้ในการทำงานดังนี้

 1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง:
  • ฝ่ายบุคคลควรทำความเข้าใจถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจ สังคม ฯลฯ
  • การทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและสังคมที่อาจส่งผลต่อการทำงาน
 2. การพัฒนาทักษะและความรู้:
  • การให้โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในองค์กร
  • การส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างคนในทีม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. การสร้างวัฒนธรรมที่ดี:
  • การสร้างวัฒนธรรมทำงานร่วมกัน และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
  • การสร้างการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 4. การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน:
  • การสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม
  • การให้เวลาและการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
 5. การสร้างทีมที่หลากหลาย:
  • การสร้างทีมที่มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม, ทักษะ, และประสบการณ์
  • การสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์กร
 6. การส่งเสริมความรับผิดชอบ:
  • การสนับสนุนการทำงานในรูปแบบที่มีความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
  • การเสริมให้พนักงานรู้จักเป้าหมายและผลงานของตนเอง
 7. การส่งเสริมสุขภาพทางจิต:
  • การให้ความสนับสนุนในด้านสุขภาพทางจิตและการส่งเสริมความสุขในที่ทำงาน
  • การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นความสุขและความเอื้ออำนวย
 8. การใช้เทคโนโลยี:
  • การนำเข้าเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการทำงานและการสื่อสาร
  • การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการทำงานและการทำงานร่วมกัน

การปรับตัวของฝ่ายบุคคลต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเข้าข่ายกับสถานการณ์การทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางองค์กร

การเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายบุคคลควรมีเสมอ

นอกจากการปรับตัวแล้ว ถ้าพูดเทรนด์ในยุคนี้คงนี้ไม่พ้นเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรบุคคลและสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กร

มีหลายเครื่องมือที่สามารถช่วยในการบริหารงานของฝ่ายบุคคลในองค์กร ซึ่งช่วยให้การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงมีตัวอย่างเครื่องมือมาแนะนำที่สามารถนำมาใช้ในงาน HR ได้ดังนี้

 1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS):
  • ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการทำงาน และการประเมินผลการทำงาน
  • ช่วยในกระบวนการจัดการลา การทำงานล่วงเวลา การเงิน และการจัดการสวัสดิการพนักงาน
 2. ระบบบริหารผลงานหรือผลปฏิบัติงาน (Performance Management System):
  • ช่วยในการตั้งเป้าหมายและติดตามความสำเร็จของพนักงาน
  • สนับสนุนกระบวนการประเมินประสิทธิภาพและการจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคลากร
 3. ระบบการจัดการการฝึกอบรม (Learning Management System):
  • ช่วยในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
  • ช่วยในการติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรม.
 4. ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Self-Service):
  • ช่วยในการจัดการข้อมูลให้กับพนักงาน เช่น พนักงานสามารถลาออนไลน์ การตรวจสอบสถานะการลาต่างๆ
  • สร้างประสบการณ์ทำงานที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย
 5. เครื่องมือประเมินและสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Surveys):
  • ช่วยในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงาน และความต้องการของพนักงาน
  • สนับสนุนการทำปรับปรุงตามข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน.

การนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในฝ่ายบุคคลสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรบุคคลและสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กร

www.seekpi.net

#HRTrend2024 #การรับมือเทรนด์ของการทำงานของฝ่ายบุคคล #PMS #HRD #HRM