พนักงานประจำทำประกันแบบไหนดี


ปัจจุบันการทำประกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของเราให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ พนักงานประจำเองก็เช่นกันการทำประกันที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องเราจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน นอกเหนือไปจากประกันกลุ่มที่บริษัททำให้ ซึ่งในบางครั้งความคุ้มครองอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ในบทความนี้เราจะมาบอกถึงรูปแบบของประกันที่พนักงานประจำอย่างเราๆควรมี และหลักเกณฑ์ในการเลือกประกัน

ประกันที่พนักงานประจำควรมี

ประกันที่พนักงานประจำควรมีหลักๆ มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับพนักงานประจำควรครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเงินก้อนเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือพิการถาวร ประกันชีวิตที่เหมาะสมสำหรับพนักงานประจำควรมีวงเงินเพียงพอต่อการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตหรือพิการของผู้เอาประกัน เช่น ค่าเลี้ยงดูครอบครัว ค่าการศึกษาบุตร ค่าสร้างบ้านหรือซื้อที่ดิน เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินก้อนเมื่อประสบอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมสำหรับพนักงานประจำควรครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรมีวงเงินคุ้มครองเงินก้อนเพียงพอต่อการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังประสบอุบัติเหตุ เช่น ค่าซ่อมแซมรถ ค่ารักษาพยาบาลที่เกินวงเงินประกันสุขภาพ เป็นต้น

เลือกประกันอย่างไรให้เข้ากับเรามากที่สุด

สำหรับการเลือกประกันที่เหมาะสมสำหรับพนักงานประจำ สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณามีดังนี้

ความต้องการ

เริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการและความเสี่ยงต่างๆ ที่เราต้องการคุ้มครอง เช่น ต้องการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่ ต้องการคุ้มครองเงินก้อนเมื่อเสียชีวิตหรือพิการถาวรหรือไม่ ต้องการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือไม่ เป็นต้น

งบประมาณ

กำหนดงบประมาณที่เราสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ในแต่ละเดือน โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประกันต่อเดือนสูงสุดที่ไม่เกินเดือนละประมาณ 15% เช่นถ้ามีเงินเดือน 30,000 บาท เบี้ยประกันที่เราจ่ายไม่ควรเกิน 4500 ต่อเดือน หรือ 54,000 บาท

เงื่อนไขของกรมธรรม์

ควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพื่อให้แน่ใจว่าความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตรงตามความต้องการ

ตัวอย่างประกันสุขภาพสำหรับพนักงานประจำ ได้แก่

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่มเป็นประกันที่บริษัทจัดให้พนักงาน โดยพนักงานไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเอง ประกันสุขภาพกลุ่มส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลเป็นประกันที่พนักงานสามารถซื้อเองได้ โดยสามารถเลือกความคุ้มครองและวงเงินได้ตามความต้องการ

ตัวอย่างประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ ได้แก่

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนเมื่อเสียชีวิตหรือครบกำหนดสัญญา

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการออมเงิน โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือสามารถนำเงินก้อนออกมาใช้ก่อนครบกำหนดสัญญาได้

ตัวอย่างประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานประจำ ได้แก่

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินก้อนเมื่อประสบอุบัติเหตุ โดยสามารถเลือกความคุ้มครองและวงเงินได้ตามความต้องการ

การทำประกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะพนักงานประจำ เพราะจะช่วยปกป้องเราจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน ในการเลือกประกันที่เหมาะสมสำหรับพนักงานประจำ สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณามีดังนี้ ความต้องการ งบประมาณ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยตัวอย่างประกันที่พนักงานประจำสามารถพิจารณาทำ ได้แก่ ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล