Key Performance Indicator (KPI)


KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดควาสำเร็จ”
เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
KPI ระดับปฎิบัติงานอาจเน้นที่กระบวนการต่างๆ เช่น การเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักร (ฝ่ายผลิต) การเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
(ฝ่ายซ่อมบำรุง) ยอดขายที่เพิ่มขึ้น (ฝ่ายขายและการตลาด) และอื่นๆอีกมากมาย

K > Key : หัวใจหลัก, เป้าหมายหลัก, กุญแจสำคัญของความสำเร็จ
P > Performance : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามรถในการทำงาน
I > Indicator : ดัชนีชี้วัด, ตัวชี้วัด

ประโยชน์ของ KPI
1.ประเมินผลและชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลแต่ละตำแหน่ง ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ หรือควรปรับปรุงอะไร
2.ชี้วัดความสำเร็จขององค์กรว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ได้หรือไม่
3.ใช้ประเมินผลที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาเพิ่มอัตราจ้างหรือโบนัสประจำปี
4.วัดผลเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วแก้ไข
5.นำผลมาใช้ในการวางแผนงานตลอดจนแผนการลงทุน ไปจนถึงประเมินงบประมาณในปีหน้าได้
6.ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการตั้ง KPI ในปีถัดไป
7.ใช้เป็นการพิจารณาโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ และพัฒนาพนักงาน

#SEEKPI #PMS #Performance #Management #System #KPI