KPI เปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานได้จริงหรือ??


การกำหนดตัวชี้วัดในบางตัวไม่สามารถวัดผลได้จริง บางตัวพนักงานไม่สนใจ ทำให้ไม่สะท้อนผลงานพนักงานจริงๆได้ ซึ่งการกำหนด KPI จะมีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้ไปในทางที่เอื้อกับเป้าหมายผลงานที่ต้องการ เช่น

ความพึงพอใจของลูกค้า สิ่งที่เป้าหมายในการทำงานของพนักงานก็คือ จะต้องทำให้ลูกค้าในมือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 90% ให้ได้เขาจะต้องทำอย่างไร จะต้องวางตัวอย่างไร จะต้องให้บริการอย่างไร จะต้องพูดจาอย่างไร ฯลฯ ซึ่งก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เรียกว่า Service Mind โดยไม่ต้องไปกำหนด competency เรื่องนี้ให้ยุ่งยาก

การลดของเสียในการผลิตลง ให้ได้ 15% จากปีที่ผ่านมา สิ่งที่พนักงานจะต้องคิดต่อก็คือ เขาจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ของเสียที่ออกมาจากการผลิตนั้นลดน้อยลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แสดงว่าพนักงานคนนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น และจะต้องตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนให้มั่นใจว่า ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
โดยที่ไม่ต้องไปกำหนด competency ในด้านของความใส่ใจในการทำงาน หรือ จิตสำนึกในทางคุณภาพการทำงานเลย

การทำงานเป็นทีม ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานแบบทีม และกระจายเป้าหมายของทีมลงให้กับพนักงานแต่ละคน โดยที่ให้ทุกคนในทีมจะต้องช่วยกันทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย และเราจะดูผลงานของทั้งทีมเป็นหลัก โดยไม่เน้นไปที่ผลงานของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการนี้ จะทำให้พนักงานต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานใหม่ ต้องทำงานร่วมกัน ต้องมีการคุยกัน และมีการประสานงานกัน เพื่อให้งานออกมาสำเร็จในรูปแบบของทีมงาน โดยมีหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลและกระตุ้นการทำงานร่วมกัน เพราะหัวหน้าก็จะต้องได้รับเป้าหมายของทีมด้วยเช่นกัน

credit : อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร