การกำหนด KPI แผนกบัญชี


การวัดผล KPI สามารถแบ่งได้ 2 แบบ
1.การวัดทางตรง (เชิงปริมาณ) – แสดงผลออกเป็นตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา แสดงค่าขึ้นตามความตรง เช่น ยอดขาย จำนวนสินค้า น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น
2.การวัดทางอ้อม (เชิงคุณภาพ) – ผลที่ได้จะไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจน จะต้องนำไปวัดผลร่วมกับัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ความสำเร็จของผลงาน เป็นต้น

การดำเนินการทุกธุรกิจจะต้องคำถึงเงินทุนหรือสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งหน่วยงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นั่นก็คือแผนกบัญชี เพื่อมาดูแลการใช้จ่ายต่างๆขององค์กร จะต้องมีการรายงานสถานะการเงินขององค์กรส่งผลทำให้ต้องมีการกำหนด KPI เพื่อให้แผนกบัญชีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามทิศทางขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์กร

ตัวอย่าง KPI แผนกบัญชี