Packages


Size S
ประเมินพนักงาน
50-100 คน
- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูและระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ
Call Us
Size M
ประเมินพนักงาน
101-500 คน
- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูและระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ
Call Us
Size L
ประเมินพนักงาน
501-1,000 คน
- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูและระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ
Call Us
Size XL
ประเมินพนักงาน
1,001-3,000 คน
- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูและระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ
Call Us
Size XXL
ประเมินพนักงาน
3,001-99,999 คน
- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูและระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ
Call us