ทำอย่างไร? “ผู้บริหาร” ถึงให้ความสำคัญกับระบบวัดผลงาน


การบริหารจัดการประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญของการบริหารองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ผู้บริหารอาจไม่เห็นความสำคัญของระบบ Performance Management System (PMS) เนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการนำไปใช้ในการบริหารองค์กร เพราะระบบ PMS ที่เป็นได้มากกว่าการวัดผล นี่คือเหตุผลที่อาจทำให้ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของระบบ PMS

เพื่อให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของระบบ PMS มีความจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์และวัตถุประสงค์ของระบบ รวมถึงการให้ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการใช้งานของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ระบบ SEE KPI พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการผลงานและสนับสนุนการวัดผลไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ขององค์กร

หากต้องการให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของระบบ Performance Management System (PMS) มีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้

การใช้วิธีเหล่านี้อาจช่วยให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญและประโยชน์ของระบบ PMS ได้มากขึ้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารนำระบบนี้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

SEE KPI ระบบบริหารผลงานเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยปัญหาของผู้บริหารในการติดตามผล สามารถติดตามผลได้อย่างทันถ่วงที เพื่อปรับกลยุทธ์ หรือแผนงานต่างๆได้ทันเวลาก่อนที่ผลงานกำลังจะตกเป้า หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังช่วยคุมค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร ลดเวลา ลดต้นทุน ลดการทำงานที่ซับซ้อน นอกจากวัดผล KPI ยังสามารถประเมินความรู้ ความสามารถได้อีกด้วย สนใจสามารถสามารถติดต่อนัด Demo ระบบ SEE KPI ได้ที่ 063-905-6690

Line : @SEEKPI

#PMS #Performance #Management #System #KPI #Competency #ประเมิน360องศา