แผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินด้วยการนำ “ตัวชี้วัด” มาช่วยบริหารจัดการ


แผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินด้วยการนำ “ตัวชี้วัด” มาช่วยบริหารจัดการ ความเสี่ยงในองค์กรอาจเกิดขึ้นได้ และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือการดำเนินงานขององค์กร เป็นทางบวกหรือทางลบ มีหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี, หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ, นี่คือบางประการที่สำคัญ บทความนี้จึงยกตัวอย่างเรื่องการจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่นำตัวชี้วัดมาช่วยบริหารจัดการลดความเสี่ยง เป็นทางแนวเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยการใช้ตัวชี้วัดเป็นการวางแผนที่มุ่งเน้นในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่องค์กรอาจเผชิญ ขั้นตอนและตัวอย่างเชิงปฏิบัติของแผนการลดความเสี่ยงทางการเงิน มีดังนี้

ขั้นตอนและตัวอย่างการลดความเสี่ยงทางการเงิน:

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

 • ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงทางการเงิน เช่น อัตราการเสียหาย, ระดับหนี้สิน, และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ใช้คือ อัตราการเสียหายทางการเงินไม่เกิน 2% ของรายได้ทั้งหมด

2. การกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

 • ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบแผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินทุกรอบ เพื่อทันต่อสถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น
 • ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ใช้คือ การประยุกต์ใช้แผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินทุก 3 เดือน

3. การทบทวนและประเมิน

 • ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการทบทวนและประเมินผลลัพธ์ของแผนการจัดการความเสี่ยง
 • ตัวอย่าง: ตัวชี้วัดที่ใช้คือ การลดระดับหนี้สินที่มีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่า 5%

4. การรายงานผล

 • ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการรายงานผลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ตัวอย่าง: ตัวชี้วัดที่ใช้คือ การส่งรายงานผลการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทุก 6 เดือน

5. การปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยง

 • ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 • ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ใช้คือ การปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนหลังจากการทบทวน

6. การฝึกอบรม

 • ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 • ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ใช้คือ การวัดร้อยละของพนักงานที่เข้าใจและปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

 1. การลดความเสี่ยงทางการเงิน: ด้วยการใช้ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ, องค์กรสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินได้
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ: การจัดการความเสี่ยงทางการเงินทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการให้บริการ
 3. เสถียรภาพทางการเงิน: การลดความเสี่ยงทางการเงินช่วยให้องค์กรมีเสถียรภาพทางการเงินมากยิ่งขึ้น
 4. การเพิ่มความไว้วางใจจากผู้ลงทุนและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ: ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการความเสี่ยงทางการเงินทำให้องค์กรมีความไว้วางใจจากผู้ลงทุนและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น

การใช้ตัวชี้วัดในการวางแผนจัดการความเสี่ยงทางการเงินทำให้องค์กรสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนในทุกระดับขององค์กร การทำขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง

www.seekpi.net

#การจัดการความเสี่ยง #ตัวชี้วัด #KPI #บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตัวชี้วัด #SEEKPI