วิธีตั้ง KPI


leadership
KPI คือตัวชี้วัดที่ถูกใช้ในการประเมินและวัดผลการดำเนินงานของบุคคล ทีมงาน หรือองค์กร ในแง่ของการทำงานและการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

KPI คืออะไร วิธีตั้ง KPI ที่ดีต้องทำอย่างไรพร้อมตัวอย่างแบบประเมิน KPI