HRD
HR-improve-employee-performance
หนึ่งในสิ่งสำคัญในปัจจุบันที่องค์กรต้องให้ความสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ HR จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน

HR ยุคใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้พนักงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ