hrtrend2023


HR-improve-employee-performance
หนึ่งในสิ่งสำคัญในปัจจุบันที่องค์กรต้องให้ความสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ HR จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน

HR ยุคใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้พนักงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ


HR-trend
โลกการทำงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือสังคม ส่งผลให้องค์กรต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน ในปี 2023 นี้ เทรนด์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่น่าสนใจ

HR Trend ประจำปี 2023 เทรนด์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรต้องรู้