Competency คืออะไรทำไมจึงเป็นMetric ที่สำคัญที่ใช้วัดทักษะของพนักงานในองค์กร


ทุกวันนี้หลายองค์กรเวลาจะวัด Performance พนักงานในองค์กร ก็น่าจะหนีไม่พ้น 3 เสาหลัก ได้แก่ KPI หรือ ตัวชี้ผลสำเร็จที่สำคัญของงาน เช่น จะวัด Performance ฝ่ายขายก็ต้องวัดที่ยอดขาย ส่วนจะวัดว่าจะต้องขายได้เท่าไหร่ โทรหาลูกค้าทำนัดได้วันละกี่เจ้า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบริษัทต้องไปวัดกัน ส่วนเสาที่ 2 คือเรื่องของ Competency หรือ สมรรถนะ “หลัก” ที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งนั้นๆให้ประสบความสำเร็จ หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ Competency คือสิ่งที่จะส่งเสริมให้พนักงานบรรลุ KPI ที่บริษัทตั้งไว้ได้ ส่วนอีกเสา คือเรื่องของการขาดลามาสาย เรื่องนี้เราจะไม่เน้นเพราะเป็นเรื่องของวินัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

ในบทความนี้เราจะมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของ Competency ที่หลายบริษัทมองเป็น “พระรอง” ที่คอยซัพพอร์ตให้พระเอกอย่าง “KPI” ไปถึงฝั่งฝัน แต่แอดมินบอกเลยว่าในความเป็นจริง Competency นี่แหละที่จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่า พนักงานคนนึง จะสามารถทำเป้า KPI ได้ตามที่บริษัทคาดหวังหรือไม่ เพราะอะไร?

อย่างสมมติตำแหน่ง นักขาย ในบางครั้งนักขายคนนี้เป็นคนขยันติดต่อโทรหาลูกค้าตลอด ยอดจำนวนการติดต่อลูกค้าดีมาก แต่ไม่เคยทำนัดลูกค้าได้เลย ในส่วนนี้มีโอกาสสูงมากที่พนักงานคนนี้จะตก KPI ในหัวข้อจำนวนการทำนัดลูกค้าต่อเดือน ดังนั้นเรื่องนี้ Competency จะเข้ามามีบทบาททันที บางทีผู้บริหารทีมอาจจะต้องสำรวจ Knowledge และ Skills ว่าเขาขาดอะไรหรือไม่ นักขายท่านนี้อาจจะเปิดการขายได้ แต่ปิดการขายไม่ดี ก็อาจจะต้องส่งเสริมทักษะในส่วนนี้หรือไม่ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับ

Competency คืออะไร

Competency คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับพนักงานในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยทั่วไปแล้ว Competency จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • Knowledge ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
  • Skills ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีม
  • Attributes คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติเชิงบวก ความกระตือรือร้น ความยืดหยุ่น

Competency มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร

Competency ช่วยให้องค์กรสามารถวัดทักษะของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ Competency ยังช่วยให้องค์กรสามารถระบุได้ว่าพนักงานคนใดมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานใด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรพนักงานได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างการนำ Competency ไปใช้ในองค์กร

  • ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยองค์กรอาจกำหนด Competency ที่ต้องการไว้ในประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะที่จำเป็น
  • ใช้ในการพัฒนาพนักงาน โดยองค์กรอาจใช้ Competency เป็นตัวกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกิจกรรมพัฒนาทักษะอื่นๆ
  • ใช้ในการประเมินผลพนักงาน โดยองค์กรอาจใช้ Competency เป็นตัวกำหนดเกณฑ์การประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ตัวอย่างCompetency กับตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร

ตำแหน่งพนักงานขาย

Knowledge : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย ฯลฯ

Skills : ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทักษะด้านปิดการขาย ฯลฯ

Attitudes : ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติมุ่งเน้นผลลัพธ์ ทัศนคติการทำงานเป็นทีม ฯลฯ

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Knowledge : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่ง ฯลฯ

Skills : ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการสร้างกลยุทธ์การตลาด ฯลฯ

Attitudes : ทัศนคติเชิงรุก ทัศนคติมุ่งเน้นผลลัพธ์ ทัศนคติทำงานเป็นทีม ฯลฯ

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

Knowledge : ความรู้เกี่ยวกับบัญชี ความรู้เกี่ยวกับภาษี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

Skills : ทักษะด้านการคำนวณ ทักษะด้านการวิเคราะห์ ทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์บัญชี ฯลฯ

Attitudes : ทัศนคติรอบคอบ ทัศนคติมุ่งมั่น ทัศนคติทำงานเป็นทีม ฯลฯ

ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Knowledge : ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯลฯ

Skills : ทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ฯลฯ

Attitudes : ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ทัศนคติมุ่งเน้นผลลัพธ์ ทัศนคติการทำงานเป็นทีม ฯลฯ

ตำแหน่งพนักงานวิศวกร

Knowledge : ความรู้ด้านวิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ฯลฯ

Skills : ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการวิเคราะห์ ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ฯลฯ

Attitudes : ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติมุ่งเน้นผลลัพธ์ ทัศนคติมีความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

Knowledge : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคน ฯลฯ

Skills : ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะด้านการสื่อสาร ฯลฯ

Attitudes : ทัศนคติเชิงวิสัยทัศน์ ทัศนคติมุ่งเน้นผลลัพธ์ ทัศนคติการทำงานเป็นทีม ฯลฯ

แอดมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยทำให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของการวัด Competency มากขึ้นเพราะถือว่ามีส่วนสำคัญในการจะทำให้พนักงานคนหนึ่งสามารถทำผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และถ้าใครสนใจระบบบริหารผลงานที่มีระบบการวัด Competency แบบ 360 องศาก็สามารถสอบถามรายละเอียดและขอนัดรับการสาธิตการใช้งานระบบได้ที่ Line OA : @seekpi ได้ตลอดเลยครับ แล้วกลับมารับความรู้ดีๆด้านทรัพยากรบุคคลได้ใหม่ที่ seekpi.net นะครับ