HR Tech คืออะไร ทำไม HR ยุคใหม่ควรนำเทคโนโลยีมาใช้งานด้านทรัพยากรบุคคล


พูดถึงงานของฝ่ายรัพยากรบุคคลหลายคนคงนึกถึงงานที่เกี่ยวกับการรับคนเข้าให้คนออก ทำเงินเดือน ดูเรื่อง ขาดลามาสาย ทำเรื่องเอกสารเกี่ยวกับแรงงาน  แถมเอกสารก็มากมายเป็นตั้งๆ จะบอกว่าก็ถูกส่วนหนึ่งครับ นั่นคือภาพรวมเบื้องต้นของงาน HR สมัยก่อน

แต่ปัจจุบันเป็นยุค Digital Disruption ที่ความเป็นดิจิทัลได้เข้ามาแทนที่ความอนาล็อกและงานเอกสารที่ต้องใช้กระดาษไปจนเกือบหมดทุกวงการแล้ว ไม่เว้นแม้แต่วงการ HR ที่ตอนนี้หลายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ HR Tech Startup ได้พาเหรดกันออกผลิตภัณฑ์ทั้งซอฟแวร์และแพลทฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์ในการทำให้งาน HR ดั้งเดิมมีความทันสมัย กลบจุดอ่อน และพัฒนาให้งานของฝ่ายบุคคลก้าวหน้าไปอีกขั้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ HR Tech ว่าคืออะไรแล้วมีประโยชน์ต่อวงการ HR อย่างไร

HR Tech คืออะไร

HR Tech  มาจากคำเต็มว่า Human Resource Technology คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR  (Human Resource) โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้นี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน

โดยปรับให้กระบวนการทำงานทั้งหมดหรือกระบวนการทำงานส่วนใหญ่ให้อยู่บนระบบดิจิทัล ทำให้การทำงานนั้นมีความรวดเร็วมีการจัดการข้อมูลการแบ่งแยกและจัดเก็บข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ซอฟแวร์(Software) หรือ แพลตฟอร์ม(Platform) ที่นำมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีมากมาย ตั้งแต่แพลตฟอร์มสำหรับการคัดเลือกคนเข้าทำงาน(Recruitment) การบริหารจัดการด้านเงินเดือน  (Payroll System) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเข้างานออกงาน(Check In-Out) แบบฟอร์มการลาแบบออนไลน์ (E-Leave Request)

HR Tech มีอะไรบ้าง

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  (Recruitment Management System)

เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชันการหางาน โซเชียลมีเดีย และระบบการคัดกรองอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าถึงผู้สมัครได้มากขึ้น คัดกรองผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการทำงาน

ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม (Learning Management System)

เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)

เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยในการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน สวัสดิการพนักงาน การประเมินผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการวัดผลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Human Resource Performance and Analytics management System)

เป็นระบบที่ช่วยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ข้อมูลพนักงาน สวัสดิการพนักงาน การประเมินผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยในการวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของพนักงานได้อย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ช่วยในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน

ระบบบริหารจัดการเงินเดือน (Payroll System)

เป็นระบบที่ช่วยในการจัดทำและจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

ระบบบริหารจัดการเวลาทำงาน (Time Management System)

เป็นระบบที่ช่วยในการบันทึกและติดตามเวลาทำงานของพนักงาน

ระบบบริหารจัดการการลา (Leave Management System)

เป็นระบบที่ช่วยในการบันทึกและติดตามการลาของพนักงาน

ระบบบริหารจัดการงานเอกสาร (Document Management System)

เป็นระบบที่ช่วยในการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารด้านทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากยิ่งขึ้น

ทำไม HR ยุคใหม่ถึงควรนำ HR Tech มาใช้ในงานบริหารบุคคล

เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลนั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นและช่วยให้สามารถตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อไปนี้คือเหตุผลว่าทำไม HR ยุคใหม่ถึงน่าที่จะนำ HR Tech มาใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

  • HR Tech ช่วยลดความซับซ้อนและซ้ำซ้อนของงานและช่วยจัดการงานที่ต้องใช้ความละเอียด
  • HR Tech ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • HR Tech สามารถช่วยในการจัดหาผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้มากขึ้น คัดกรองผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการทำงาน
  • HR Tech ช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน
  • HR Tech สามารถช่วยในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • HR Tech ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • HR Tech สามารถช่วยในการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน สวัสดิการพนักงาน การประเมินผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • HR Tech ช่วยเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของพนักงาน
  • HR Tech สามารถช่วยในการวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของพนักงานได้อย่างลึก ซึ้ง

HR ทุกคนทราบดีกว่า งานด้านการดูแลทรัพยากรแลบุคลากรนั้นเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย นอกจากจะต้องทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทแล้ว การตอบสนองความต้องการของพนักงานและงานด้านเอกสารก็เป็นงานที่ HR ต้องดูแลรับผิดชอบเช่นกัน  

นอกจากเวลาการทำงาน การจ่ายเงินเดือน วันลามาสาย การประเมินผลการทำงาน แล้ว ยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ประกันสังคม ซึ่งในแต่ละเรื่อง แต่ละหมวดหมู่นั้น มีทั้งขั้นตอนและข้อมูลที่ละเอียดมากมาย หากหน่วยงานนั้นมีบุคลากรจำนวนมาก HR ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเจองานที่ที่ซ้ำซ้อนและวนเวียนอยู่เป็นเช่นนี้ทุกเดือน

อีกทั้งการทำงานของ HR ในเรื่องต่างๆ ก็ต้องใช้เวลามากขึ้น พองานมากและงานเยอะก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงาน ดังนั้นหากมีเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการงานที่เป็นรูทีน ระบบการทำงานต่างๆ เหล่านี้จะง่าย รวดเร็ว ช่วยให้พนักงานมี Work Life Balance ที่ดี มีความสุขในการทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้าง Productivity ที่เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัทฯอีกด้วย สุดท้ายก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม SEE KPI เองก็เป็นหนึ่งใน HR Tech ด้านการบริหารผลงานและผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับของบริษัท แผนก ฝ่าย กลุ่มงาน และตัวบุคคล เพื่อให้องค์กรที่จากเดิมใช้การจัดเก็บและวัดผลการปฏิบัติงานด้วย Excel หรือ กระดาษ เปลี่ยนมาบริหารจัดการข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งหมดผ่านระบบที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะ

ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มให้ประสิทธิภาพในการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเที่ยงตรง เป็นระบบระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา สามารถบริหารจัดการผลงานได้อย่างทั่วถึงและแก้ปัญหา KPI ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที

สนใจใช้ SEE KPI สามารถนัดหมายสาธิตได้ที่ Line OA @seekpi