SEE KPI คืออะไร

ระบบจัดการและประเมินผล KPI สมัยใหม่

ระบบจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่

ระบบประเมิน KPI ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกฐานข้อมูล

ระบบประเมินที่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกฐานข้อมูล

ระบบประเมินที่สามารถดูข้อมูลอัพเดทได้ตลอดเวลา

ระบบประเมินที่สามารถดูข้อมูลอัพเดทได้ตลอดเวลา

ระบบประเมินที่ช่วยลดความผิดพลาดในการรวมข้อมูล

ระบบประเมินที่ช่วยลดความผิดพลาดในการรวมข้อมูล

ระบบประเมินที่ช่วยลดเวลาการประเมินผลพนักงาน

ระบบประเมินที่ช่วยลดเวลาการประเมินผลพนักงาน

ระบบประเมินที่รองรับการแสดงผลทุก Device

ระบบประเมินที่รองรับการแสดงผลทุก Device

SEE KPI ช่วยคุณได้

Sales KPI, Performance Management
Sales KPI
HR KPI

ทำไมองค์กรต้องมีระบบประเมินผลงานสมัยใหม่

KPI สมัยใหม่
  • ช่วยให้การทำงานของพนักงานมีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเป้าหมายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการทำงานของทุกคนในองค์กรให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร

  • สามารถกำหนดและวัดผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนา วิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

  • ช่วยให้การให้รางวัลหรือผลตอบแทนมีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร

  • ส่งเสริมการทำงานแบบปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง